Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 832


Druk nr 863

Uchwała Nr 832/2006

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 29.05.2006 roku

w sprawie utworzenia „Placówki Rodzinnej nr 5” z siedzibą w Radomiu przy ul. Bakalarza 60 oraz nadania jej statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), oraz § 5 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 37, poz. 331) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 lipca 2006 r. tworzy się „Placówkę Rodzinną nr 5” z siedzibą w Radomiu przy ul. Bakalarza 60.

§ 2

„Placówka Rodzinna nr 5” w Radomiu przy ul. Bakalarza 60 będzie funkcjonowała jako jednostka budżetowa gminy.

§ 3

„Placówce Rodzinnej nr 5” w Radomiu przy ul. Bakalarza 60 nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 832/2006

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 29.05.2006 r.

STATUT

PLACÓWKI RODZINNEJ NR 5

w RADOMIU

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Placówka Rodzinna Nr 5 zwana dalej „Placówką” została utworzona z dniem 1 lipca 2006 roku na podstawie Uchwały Nr 832/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.05.2006 r. w sprawie utworzenia Placówki Rodzinnej Nr 5 w Radomiu.

§ 2

Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia - miasta na prawach powiatu nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 3

Placówka prowadzi działalność na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

Siedziba Placówki mieści się w Radomiu - mieście na prawach powiatu, przy ul. Bakalarza 60.

§ 5

Terenem działania Placówki jest miasto Radom.

Rozdział II

CEL I ZADANIA PLACÓWKI

§ 6

Podstawowym celem działania placówki jest zapewnienie całodobowej opieki oraz wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie naturalnej opieki rodzicielskiej.

§ 7

Placówka realizując swoje zadania współpracuje w szczególności z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu, Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Radomiu oraz z Sądem Rodzinnym.

Rozdział III

DYREKTOR PLACÓWKI

§ 8

Prezydent Miasta Radomia powołuje i odwołuje Dyrektora Placówki Rodzinnej Nr 5 w Radomiu.

§ 9

Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność Placówki, kieruje nią i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 10

  1. Dyrektor Placówki działa jednoosobowo na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Radomia.

  2. Pełnomocnictwo udzielane jest w formie pisemnej.

§ 11

Dyrektor Placówki jest pracodawcą dla pracowników Placówki Rodzinnej Nr 5 w Radomiu.

§ 12

Dyrektor Placówki opracowuje w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu Regulamin Organizacyjny Placówki Rodzinnej Nr 5 w Radomiu określający szczegółową organizację oraz specyfikę i zakres sprawowanej opieki.

Rozdział IV

GOSPODARKA FINANSOWA PLACÓWKI

§ 13

Placówka działa w formie jednostki budżetowej.

§ 14

Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym Placówki Rodzinnej Nr 5.

§ 15

Obsługę finansowo-księgową Placówki Rodzinnej Nr 5 w Radomiu prowadzi Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Radomiu.

§ 16

Kontrolę prawidłowości rozliczeń Placówki z budżetem miasta przeprowadza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 17

Placówka prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

Rozdział V

MIENIE PLACÓWKI

§ 18

  1. Mienie przekazane placówce przez Gminę Miasta Radomia jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.

  2. Placówka gospodaruje powierzonym jej mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

  1. Dyrektor Placówki ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

  2. Zmian w statucie dokonuje Rada Miejska w Radomiu w formie uchwały.

Metadane

Data publikacji : 01.06.2006
Data modyfikacji : 06.07.2006
Obowiązuje od : 29.05.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry