Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 831


Druk Nr 859a

Uchwała nr 831/2006

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 29.05.2006 roku

w sprawie : wprowadzenia zmiany Uchwały Nr 730/2005 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2005r. w sprawie: Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości - Edycja 2005/2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) uchwala się co następuje :

§ 1

Zmienia się Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskania świadectwa dojrzałości - edycja 2005/2006, stanowiący załącznik do uchwały nr 661/2005r. Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.06.2005r. w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr 831/2006

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 29.05.2006r.

0x01 graphic
0x01 graphic

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

EDYCJA 2005/2006

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, przyznawanych w ramach Działania 2. 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z krajowych środków publicznych.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. „obszary wiejskie” - tereny położone poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys. mieszkańców; miasta do 20 tys. mieszkańców, o ile nie ma w nich publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

 2. „trudna sytuacja materialna” - definicja sytuacji rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę, nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania stypendium w ramach Działania 2.2. ustalona w Ramowym Planie Realizacji Działania 2. 2. dla województwa mazowieckiego przez beneficjenta końcowego.

 3. „Ostateczny odbiorca” - Gmina Miasta Radom.

 4. „Beneficjent końcowy” - Urząd Marszałkowski w Warszawie.

 5. „dochód” - w zakresie definicji dochodu należy posługiwać się definicją dochodu przyjętą w art. 3 ust.1, art. 5 ust. 10 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) oraz
  w Ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.).

 6. „rodzina” - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia,

 7. „gospodarstwo domowe” - pojęcie w Regulaminie tożsame z „rodziną”.

§ 2

 1. Stypendia na podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole średniej kończącej się maturą przyznawane będą w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniom z terenów wiejskich.

 2. Stypendia przyznawane są na wniosek ucznia, bądź jego rodziców lub opiekunów prawnych przez Komisję Stypendialną powołaną przez ostatecznego odbiorcę, zwaną dalej „Komisją”.

 3. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Radomia.

 4. Komisję na potrzeby Projektu, powołuje Prezydent Miasta Radomia.

II. Formy pomocy

§ 3

Stypendia wypłacane będą w formie finansowej na podstawie zaświadczenia
o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych ( wg. określonego wzoru będącego załącznikiem do dokumentacji), pisemnego oświadczenia ucznia/ rodzica o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne oraz kserokopii świadectwa ukończenia klasy/świadectwa maturalnego.

III. Zasady i warunki przyznawania stypendium

§ 4

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości/maturą (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), rozpoczynają lub kontynuują naukę w dwuletnich, uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających w systemie dziennym (z wyłączeniem szkół dla dorosłych),
dla których ostateczny odbiorca jest organem prowadzącym lub dotującym,

2) posiadają stałe zameldowanie na terenie wiejskim,

3) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, której próg dochodu
na osobę w rodzinie w skali miesiąca nie przekracza 350,00 zł, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne na rok 2005 dla województwa mazowieckiego,

2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie, z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę
w rodzinie nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania
stypendium w ramach Działania 2.2. ustalona w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.2. dla województwa mazowieckiego przez beneficjenta końcowego.

3. Stypendium przyznaje się na okres maksymalnie 10 miesięcy do czerwca 2006 roku (włącznie).

4. Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje ostateczny odbiorca.

5. Przyznawanie i wypłacanie stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości zostanie uruchomione pod warunkiem podpisania umowy finansowania Projektu.

IV. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych

§ 5

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest:

    1. złożenie do ostatecznego odbiorcy wniosku o przyznanie stypendium w macierzystej szkole ucznia (wnioski będą dostępne w sekretariatach szkół) ,

    2. dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub oświadczeniami o dochodach za 2004 rok,

    3. dokument potwierdzający miejsce zameldowania,

    4. zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia.

2. Podstawą ustalania prawa do objęcia pomocą w ramach Działania 2.2. ZPORR będą dochody rodziny z 2004 roku.

  1. Wnioski winny być złożone w terminie do 23 września 2005 r. w macierzystej szkole ucznia.

4. Komisja Stypendialna po ogłoszeniu przez Marszałka Województwa Ramowego Planu Wdrażania Działania i przyjęciu Regulaminu przez Radę Miejską w Radomiu przedkłada Prezydentowi Miasta Radomia listę osób spełniających kryteria oraz listę rezerwową.

5. Prezydent Miasta Radomia zatwierdza listę osób spełniających kryteria Regulaminu.

6. Po podpisaniu umowy finansowania Projektu przez ostatecznego odbiorcę Prezydent Miasta Radomia ogłasza listę stypendystów.

7. Komisja Stypendialna zawiadomi pełnoletniego ucznia, bądź rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia.

8. Ostateczny odbiorca podpisuje z pełnoletnim uczniem, bądź rodzicami lub opiekunami prawnymi niepełnoletniego ucznia Umowę wypłacania stypendium w roku szkolnym 2005/2006.

9. Wypłacanie stypendium odbywać się będzie zgodnie z umową finansowania Projektu.

V. Wypłata stypendium

§ 6

1.Kwota stypendium może wynosić maksymalnie 1500,00 PLN w skali roku szkolnego i proporcjonalnie średnio 150,00 PLN w skali miesiąca.

2. Stypendium wypłacane jest w maksymalnie 10 ratach za miesiące od września do czerwca włącznie (roku szkolnego).

VI. Instytucje prowadzące obsługę programu stypendialnego

§ 7

1. Obsługę programu stypendialnego prowadzi ostateczny odbiorca i ponosi wszystkie koszty z tym związane.

§ 8

1. Ostateczny odbiorca jest odpowiedzialny za rekrutację stypendystów, wypłacanie stypendiów w formie finansowej, rozliczanie otrzymanych środków, monitoring projektu oraz przechowywanie dokumentacji związanej z programem.

VII. Postanowienia końcowe

§ 9

 1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta:

  1. przerwał naukę w szkole,

b) został skreślony z listy uczniów,

c) przestał spełniać kryteria wymienione w § 4 ust. 1.

d) liczba godzin nieusprawiedliwionych w ciągu roku szkolnego przekracza łącznie 60 godz. lekcyjnych.

e) w przypadku zaniedbania obowiązku szkolnego przez ucznia lub przekroczeniu ustalonego w § 9 pkt. 1, podpkt. d limitu godzin nieusprawiedliwionych, uczeń taki zostaje wykluczony

z projektu. Pula stypendium (pomniejszona o kwotę przekazaną uczniowi przed wyłączeniem z projektu), jest przekazywana kolejnej osobie z listy rezerwowej stypendystów.

2. Pełnoletni stypendysta/rodzic lub opiekun prawny stypendysty niepełnoletniego oraz macierzysta szkoła ucznia zawiadamia w ciągu 7 dni Ostatecznego Odbiorcę
o wystąpieniu zdarzeń wymienionych w ust. § 9 pkt. 1.

3. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust.1, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium na konto wskazane przez ostatecznego odbiorcę w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 10

1. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności związanych z wdrażaniem Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

2. Zapisy Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2. ogłoszonego przez beneficjenta końcowego dla województwa mazowieckiego są wiążące dla ostatecznego odbiorcy
i mogą wpłynąć na brzmienie niniejszego Regulaminu.

§ 11

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały Rady Miejskiej.

2. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Projektu realizowanego w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Metadane

Data publikacji : 01.06.2006
Obowiązuje od : 29.05.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Edukacji i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry