Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 829


Druk nr 856a

    • Uchwała Nr 829/2006

    • Rady Miejskiej w Radomiu

    • z dnia 29.05.2006 roku

w sprawie: zmiany podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań przez powiat w 2006 roku

Działając na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. nr 123 poz.776 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje :

§ 1

Rada Miejska w Radomiu postanawia zmienić uchwałę Nr 789/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.03.2006 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań przez powiat w 2006 roku w następujący sposób :

§ 1 nadać brzmienie :

„ § 1 Rada Miejska w Radomiu postanawia podzielić środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Gminie Miasta Radom w kwocie 4.596.065 zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w następujący sposób:

 1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej : 220.000 zł

 1. zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art.11) - 100.000

 2. pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej (art.12) - 60.000 zł

 3. finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.38 i 40) - 60.000 zł

 1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej : 4.376.065 zł

 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 1.110.939 zł

 2. zobowiązania dotyczące dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - 1.207.260 zł

 3. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 180.061 zł

 4. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - 100.000 zł

 5. dofinansowanie zaopatrzenia przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 471.799 zł

 6. dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 200.000 zł

 7. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 200.000 zł

 8. dofinansowanie kosztów utworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej - 906.006

3. Środki, o których mowa w ust. 2 przeznaczone są również na rehabilitację dzieci i młodzieży

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 01.06.2006
Data modyfikacji : 16.07.2009
Obowiązuje od : 29.05.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry