Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 827


Druk nr 861

UCHWAŁA NR 827/2006

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 29.05.2006r.

w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CHABROWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) - Rada Miejska w Radomiu :

 • stwierdzając zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z

ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne

go gminy Radom”, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 221/99

z dnia 29.12.1999 r.-

uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony pomiędzy ulicą Chabrową i granicami miasta Radomia.

ROZDZIAŁ I

USTALENIA OGÓLNE

§ 1

Plan obejmuje obszar położony w północno-zachodniej części miasta Radomia a ograniczony:

 1. od strony północnej - drogą prowadzącą do wsi Janiszew wzdłuż granicy miasta Radomia,

 2. od strony południowej - linią granicy podziału działek, objętych planem, biegnącą dnem doliny okresowego cieku wodnego,

 3. od strony zachodniej - granicą działki Nr 1, będącej jednocześnie granicą miasta Radomia,

 4. od strony wschodniej - ulicą Zieloną wzdłuż granicy miasta Radomia, biegnącej linią rozgraniczenia tej ulicy.

§ 2

Integralną częścią planu są następujące załączniki do uchwały:

 1. Załącznik nr 1 - rysunek planu wykonany w skali 1:1000,

 2. Załącznik nr 2 - określenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu - tabela z załącznikami

 3. Załącznik nr 3 - określenie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji infrastruktury technicznej z zakresu zadań własnych gminy.

§ 3

Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

 1. granice terenu objętego planem,

 2. granice miasta Radomia,

 3. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

 4. linie zabudowy nieprzekraczalne,

 5. linie zabudowy obowiązujące,

 6. trasy sieci infrastruktury technicznej,

§ 4

 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest :

 1. Umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze planu.

 2. Ochrona interesu publicznego na obszarze projektowanego zespołu zabudowy w zakresie:

 1. ochrony elementów systemu ekologicznego,

 2. stworzenia prawidłowego systemu komunikacji,

 3. zabezpieczenie terenów pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.

 1. Uzyskanie ładu przestrzennego.

 2. Minimalizacja konfliktów pomiędzy środowiskiem naturalnym a użytkownikami przestrzeni.

 1. Zadaniem planu jest stworzenie podstaw do prowadzenia działalności realizacyjnej zgodnie z funkcją określoną w planie na zasadzie zrównoważonego rozwoju.

§ 5

 1. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenu i podział na strefy funkcjonalne, a w tym:

 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencjonalnym, oznaczone na rysunku symbolem MN.

 2. Tereny tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolami KDZ, KDL, KDD, KWX.

 3. Tereny łąk wzdłuż cieku wodnego, oznaczone na rysunku planu symbolem RZ.

 4. Teren projektowanej stacji trafo, oznaczony na rysunku planu symbolem E.

 1. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne.

 1. Tereny, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane tylko zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub częściowo z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym na zasadach określonych w dalszych przepisach.

 1. Tereny o jednakowym przeznaczeniu, o których mowa w ust. 1, mogą być łączone w jedną nieruchomość w przypadku zagospodarowania przez jednego inwestora pod warunkiem utrzymania funkcji, zasad zagospodarowania, układu ulic lokalnych i dojazdowych oraz wskaźników wykorzystania terenu określonych w ustaleniach szczegółowych.

 1. Działki gruntowe, które nie posiadają odpowiednich wymiarów muszą być scalane z nieruchomościami sąsiednimi celem uzyskania parametrów działki budowlanej, przyjętych w niniejszym planie.

§ 6

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

 1. Planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, o którym mowa w § 1.

 2. Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 3. Studium - należy przez to rozumieć „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomia” (Uchwała Nr 221/99 RM z dnia 29 grudnia 1999 r.).

 4. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu.

 5. Obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem w granicach przedstawionych na rysunku planu.

 6. Terenie - należy przez to rozumieć obszar stanowiący część strefy funkcjonalnej, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

 7. Strefie funkcjonalnej - należy przez to rozumieć wszystkie tereny w granicach opracowania planu o tym samym przeznaczeniu podstawowym .

 8. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które przeważa w danej strefie funkcjonalnej.

 9. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenia, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, a które są określone w ustaleniach szczegółowych.

 10. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię działki nie utwardzoną z wytworzoną warstwą glebową, pokrytą roślinnością lub użytkowaną rolniczo.

 11. Działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość i dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikających z przepisów odrębnych i aktów prawa miejscowego.

 12. Przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw i aktów wykonawczych.

 13. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię zabudowy z zakazem przekraczania jej przez obiekty kubaturowe.

 14. Obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię oznaczoną na rysunku planu, określającą obowiązujące usytuowanie ściany budynku z wyłączeniem elementów wysuniętych / np. zadaszenie nad wejściem /

 15. Intensywność zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek wielkości powierzchni zabudowy do powierzchni działki lub terenu.

 16. Usługi nieuciążliwe- wszelka działalność gospodarcza o charakterze usługowo-rzemieślniczym nie naruszająca obowiązujących wymogów określonych w przepisach szczególnych dotyczących ochrony środowiska.

§ 7

Na obszarze objętym planem obowiązują następujące wymogi w zakresie ochrony środowiska:

 1. Na terenach strefy MN obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi

2. Na terenach strefy MN dopuszcza się działalność gospodarczą o charakterze

usługowo-rzemieślniczym, o takich rozwiązaniach technicznych i technologicz -

nych, które gwarantują eliminowanie ponadnormatywnego oddziaływania (emisja

zanieczyszczeń, powietrza, hałasu) na środowisko poza terenem, do którego

podmiot prowadzący działalność ma tytuł prawny.

 1. Lokalizacja inwestycji wiążącej się z wprowadzeniem substancji zanieczyszczających powietrze jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej emisji na podstawie przepisów szczególnych, przy czym poziom emisji ze wszystkich źródeł na granicy działki, na której są zlokalizowane, winien nie wyróżniać się w tle.

 1. Ustala się zakaz odprowadzania ścieków bytowych i technologicznych do ziemi. Ścieki technologiczne przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej muszą być wstępnie podczyszczone.

 1. Ochrona akustyczna winna być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi i odrębnymi.

 1. Obowiązuje wprowadzenie zieleni urządzonej towarzyszącej obiektom i przestrzeniom publicznym - przy projektowaniu obiektów należy uwzględnić:

 1. wykonanie inwentaryzacji istniejących drzew wraz z ich oceną,

 2. sporządzenie projektu zieleni towarzyszącej przestrzeniom publicznym,

 1. Nasadzenia zieleni -- w postaci szpalerów drzew, krzewów i zieleni niskiej wzdłuż

ulic.

 1. Obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń pełnych.

 1. Przy realizacji inwestycji oraz modernizacji istniejącego zainwestowania obowiązuje zapewnienie miejsca na gromadzenie odpadów w indywidualnych kontenerach i wywóz odpadów na zewnątrz, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi .

§ 8

Obszar objęty opracowaniem planu stanowi teren nierozpoznany archeologicznie.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać rozpoznanie archeologiczne według wskazań i wytycznych służb konserwatorskich.

§ 9

 1. Ustala się zasady umieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych:

 1. Zakaz umieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych;

 1. w sposób utrudniający ruch pieszy i kołowy,

 2. w sposób utrudniający odczytywanie znaków drogowych, nazw ulic i numerów budynków,

 3. na balkonach,

 4. pomnikach przyrody i drzewach,

 5. budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej.

 1. Reklamy i znaki, w tym tzw. semafory, należy umieszczać w części parterowej budynków - w taki sposób, aby nie zasłaniać i nie naruszać detalu architektonicznego.

 2. Pionowe semafory mogą być umieszczane powyżej parteru budynku w taki sposób, aby nie zasłaniać dostępu światła do okien.

 3. Maksymalna wysokość poziomych szyldów i tablic reklamowych na budynkach - 0,70 m, a pionowych - maksimum 1 kondygnacja przy szerokości max. 0,70 m.

 4. Tymczasowe ogrodzenia placów budowy mogą być wykorzystane dla celów reklamowych na czas nie dłuższy niż okres trwania budowy.

 1. Zakaz lokalizowania reklam wolnostojących w pasie drogowym ulic oraz na ciągach pieszo-jezdnych.

 1. Ustala się obowiązek umieszczania informacji dotyczących nazw ulic, numerów budynków i innych z zakresu gospodarki komunalnej i lokalnej organizacji ruchu z ujednoliconej formie, określonej przez właściwą gminną jednostkę organizacyjną.

§ 10

Plan ustala tereny dróg przeznaczone pod realizację nowych lub modernizację istniejących ulic, oznaczone na rysunku planu symbolami:

 • KDZ - ulice (drogi) zbiorcze,

 • KDL - ulice (drogi) lokalne,

 • KDD - ulice dojazdowe,

 • KWX - ciągi piesze i pieszo-jezdne .

§ 11

Ustala się następujące zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną obszaru objętego planem:

 1. Budowa i przebudowa funkcjonujących urządzeń infrastruktury technicznej wyni -

kające z realizacji niniejszego planu nie mogą utrudniać funkcjonowania i czyn -

ności eksploatacyjnych urządzeń naziemnych i podziemnych funkcjonującej in -

frastruktury technicznej .

 1. Rozbudowa i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej, wynikające z reali-

zacji niniejszego planu, powinny być prowadzone za zgodą i według warunków

technicznych jednostek zasilających i eksploatujących omawiane urządzenia w

porozumieniu z zarządcą tras komunikacyjnych (terenów) w rozgraniczeniu któ -

rych urządzenia te mają być lokalizowane.

 1. Nie dopuszcza się fundamentowania wszelkich obiektów i budowli na funkcjonujących urządzeniach podziemnych.

 1. Wszelkie,nowoprojektowane przewody uzbrojenia technicznego, zwłaszcza o

charakterze ogólnolokalnym lub tranzytowym lokalizować na terenie ogólnodo -

stępnym, głównie w granicach ciągów komunikacyjnych.

Dopuszcza się, w przypadkach szczególnych, lokalizację przewodów i urządzeń

w/w uzbrojenia poza liniami rozgraniczającymi (za zgodą właścicieli terenów)

pod warunkiem zapewnienia dostępności celem prowadzenia czynności eksplo -

atacyjnych.

Ostateczny przebieg tras projektowanych przewodów należy ustalić na etapie ich

realizacji.

5. Przy lokalizacji wszelkiego rodzaju obiektów należy zachować aktualnie obowią -

zujące bezpieczne odległości od sieci elektroenergetycznych i gazociągów.

 1. Zaopatrzenie w wodę do celów bytowo- gospodarczych - wyłącznie z komunalne-

go systemu zaopatrzenia w wodę, poprzez rozbudowę i przebudowę

sieci wodociągowej wg warunków technicznych określonych przez dystrybutora

wody i eksploatatora sieci wodociągowej.

Realizacja planu wiąże się z wykonaniem 2560m przewodów wodociągowych 110, w projektowanych ciągach komunikacyjnych: 2.1 KDL-265m, 2.2 KDL-225m,

  1. KDL-70m, 1 KWX-175m, 1 RZ-190, !.1 KDZ-90m.

 1. Odprowadzenie ścieków bytowo gospodarczych - do ogólnomiejskiego, komu -

nalnego systemu kanalizacji sanitarnej, poprzez wykonanie w projektowanych

ciągach komunikacyjnych kanalizacji grawitacyjnej (z wykorzystaniem spadków

terenu) i przepompowni ścieków , kierującej ścieki poza obszar objęty planem,

wzdłuż ul. Zielonej w kierunku południowym, do kanalizacji funkcjonującej w ul.

Sarniej.

Do czasu wybudowania zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków z

obszaru objętego planem dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczel -

nych, bezodpływowych zbiorników wybieralnych.

Nie dopuszcza się zrzutu ścieków sanitarnych do systemu odprowadzania wód

opadowych i do ziemi.

W ramach realizacji planu przewiduje się wykonanie kanałów sanitarnych

0,20m w ciągach komunikacyjnych: 1.1 KZ-680m, 1.2 KDL-610m, 2.1 KDL-

210m; 2.2KDL- 230m, 1.1 KDD-1270m, 1 KWX-160m, 1 RZ-180 m rurociągu

tłocznego 80; (alternatywnie w miejsce przepompowni i rurociągu tłocznego-

grawitacyjny kanał 0,20m-ok.750m do ul. Folwarcznej).

Nie wyklucza się stosowania w instalacjach domowych urządzeń typu „sololift”.

 1. Odprowadzenie wód opadowych ( głównie z ciągów komunikacyjnych i podjaz -

dów) - do projektowanej w ciągach komunikacyjnych zabudowy,

kanalizacji deszczowej ze zrzutem zbieranych wód do funkcjonującego syste -

mu melioracji powierzchniowej tj. istniejących rowów wzdłuż obszaru 1RZ ( po

dostosowaniu przekrojów poprzecznych funkcjonujących rowów do nowych

przepływów wynikających z realizacji niniejszego planu) i wzdłuż ciągu komuni-

kacyjnego KDZ oraz zapewnieniem odpływu zgodnie ze spadkiem terenu w

kie runku wschodnim.

Zrzut wód opadowych z zadaszeń, w miarę możliwości gruntowych,należy kie-

rować do ziemi z zachowaniem obowiązujących warunków, jakie powinny być

spełnione przy wprowadzaniu ścieków do wód , do ziemi i do wód powierzch -

niowych oraz po uzyskaniu zgody lokalnych służb ochrony środowiska i służb

gospodarki wodnej.

Nie dopuszcza się :

1) zrzutu wód opadowych do systemu odprowadzenia ścieków sanitarnych i na

wszelkiego rodzaju powierzchnie komunikacyjne,

2) zanieczyszczania wód opadowych związkami mineralnymi, organicznymi

i ropopochodnymi.

W ramach niniejszego planu przewiduje się wykonanie przewodów kanalizacyj -

nych 0,30m w ciągach komunikacyjnych: 1.1KZ-680m, 1.2 KDL-610, 2.1

KDL- 210m, 2.2 KDL-230m, 1.1 KDD-1270m, 1 KWX-160m oraz 1 RZ - 880m

rowu otwartego ( w kier. wschodnim od 1.1KDZ do wys.2.3 KDL).

 1. Zaopatrzenie w gaz ziemny, przewodowy wg zapotrzebowania istniejącej i pla -

nowanej zabudowy - z funkcjonującego systemu gazowniczego poprzez jego

modernizację i rozbudowę wg warunków technicznych określanych przez dys-

trybutora gazu i eksploatatora funkcjonującej sieci.

 1. Zaopatrzenie w energię cieplną wg zapotrzebowania istniejącej i planowanej

zabudowy z indywidualnych i zbiorowych źródeł ciepła (także z systemów cie-

płowniczych) z zachowaniem wszelkich wymogów ochrony środowiska.

 1. Lokalizację przewodów uzbrojenia podziemnego w ciągach komunikacyjnych

  1. KDZ i 1.2 KDL oraz warunki wykonania przyłączy wodociągowych dla po -

sesji na etapie realizacji należy ustalać ze służbami technicznymi gminy Zakrzew.

12. Składowanie wszelkiego rodzaju odpadów na obszarach zainwestowanych - do

szczelnych , systematycznie opróżnianych lub wymienianych pojemników w

pełni zabezpieczających odpadki przed spłukiwaniem wodami opadowymi.

§ 12

Ustala się następujące zasady uzbrojenia obszaru w energię elektryczną:

 1. Dostarczanie energii elektrycznej do obszaru - liniami średniego napięcia 15 kV poprzez włączenie w linie istniejące.

 1. W celu zasilenia obszaru należy wybudować dwie stacje transformatorowe wnętrzowe o mocach znamionowych 630 kVA o napięciu roboczym 15 kV. Stacje transformatorowe lokalizować w bezpośredniej bliskości dróg lokalnych.

 1. Zasilanie poszczególnych posesji po stronie niskiego napięcia należy wykonać w układzie dwustronnie zasilanych ciągów kablowych:

 1. kable w izolacji polwinitowej 1 kV,

 2. kable należy prowadzić w pasach drogowych,

 3. złącze należy lokalizować w granicach posesji.

Oświetlenie dróg należy wykonać jedno- lub dwustronnie w zależności od klasy i szerokości drogi - według przepisów odrębnych.

§ 13

Plan ustala następujące zasady i warunki w zakresie podziału nieruchomości:

 1. Wydzielenie działek budowlanych może odbywać się w ramach już istniejących podziałów własnościowych lub po zniesieniu współwłasności i wykonaniu projektu podziału.

 2. Proponowany na rysunku planu podział terenu na działki budowlane nie jest obowiązujący, stanowi jedynie propozycję łączenia nieruchomości sąsiadujących tak, aby uzyskać działki o korzystnych parametrach dla zabudowy jednorodzinnej.

§ 14

Ustala się następujące zagospodarowanie tymczasowe:

 1. Tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną do czasu zainwestowania mogą być użytkowane jako tereny rolne i rekreacyjne.

 1. Nie dopuszcza się lokalizowania obiektów tymczasowych o funkcji przemysłowej, składowisk, placów targowych, parkingów i wszelkich obiektów uciążliwych dla środowiska naturalnego.

§ 15

Obszarem wymagającym rekultywacji jest teren, na którym zlokalizowano skład węgla przy ulicy Zielonej.

ROZDZIAŁ II

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 16

 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN .

 1. Jako przeznaczenie podstawowe terenu w strefie, o której mowa w ust. 1, ustala się mieszkalnictwo jednorodzinne o charakterze rezydencjonalnym.

 1. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:

 1. nieuciążliwe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mieszkańców,

 2. zabudowę gospodarczą do celów bytowych (w tym garaże wolnostojące),

 3. liniowe punktowe i kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

 1. Obiekty i urządzenia o funkcji dopuszczalnej, o której mowa w ust. 3, mogą być realizowane przy zachowaniu następujących warunków:

 1. stanowią uzupełnienie funkcji podstawowej lub są niezbędne do funkcjonowania obiektów o funkcjach podstawowych,

 2. nie są uciążliwe dla środowiska,

 3. nie zajmują więcej niż 20% terenu zabudowanego w obrębie działki.

 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. minimalna wielkość działek wydzielonych w wyniku scalenia sąsiadujących z sobą nieruchomości - 1500 m2 - min. szer. frontu - 20 m,

 2. dopuszcza się podział na działki mniejsze w obrębie jednej nieruchomości gruntowej, jeżeli jej szerokość wynosi min.18 o wielkości min. 950 m2,

 3. obowiązuje kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego, określony w ust. 6 pkt 1d, pkt 2b, pkt 3b, pkt 4b,

 4. wysokość budynków - do dwóch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,

 5. wysokość budynków gospodarczych i usługowych - jedna kondygnacja,

 6. kąt nachylenia dachu - do 45o przy zachowaniu jednolitej kolorystyki i kąta nachylenia w obrębie jednej działki,

 7. podpiwniczenie - do 1,50 m ponad poziom terenu,

 8. obowiązuje stosowanie ogrodzeń ażurowych o wysokości do 1,8 m,

 9. powierzchnia biologiczna czynna - 60%,

 10. nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic:

 1. lokalnych dojazdowych i ciągów pieszych - 5 m,

 2. zbiorczych - 10 m,

 1. nieruchomości, które nie posiadają odpowiednich parametrów odnośnie szerokości frontu, podlegają scaleniu z sąsiednimi działkami i wtórnemu podziałowi,

 2. intensywność zabudowy - 0,2.

 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych w strefie, o której mowa w

ust. 1:

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN -- o pow. ok. 1,2 ha

 1. proponowany podział na działki wymaga scalenia nieruchomości o nr ew. 1-6,

 2. dojazd do działek - od projektowanej drogi oznaczonej na rys. planu symbolem 2.1 KDL , 2.2 KDL , 2.3 KDL ,

 3. wyznaczona linia zabudowy od strony południowej (20 m) jest jednocześnie granicą terenów OTD wyznaczonych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom” (Uchwała Nr 221/99 z dnia 29 grudnia 1999 r.),

 4. kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ulicy 2.1KDL, 2.2 KDL, 2.3 KDL - 90o, a ulicy 1.1KDL - 75o.

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2MN - o powierzchni ok. 5.1 ha

 1. dojazd do działek od ulic: lokalnej oznaczonej symbolem 1.2KDL, , 2.1KDL, 2.3KDL, ulicy dojazdowej 1.1KDD, ulicy Zielonej,oznaczonej symbolem 1.1KDZ, ulicy dojazdowej 1.1KDD oraz ciągu pieszo-jezdnego 1.1KWX

 2. kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego :

- ulicy 1.2 KDL - 75

- ulicy 2.1 KDL i 2.3 KDL - 90

- ulicy 1.1 KDZ - 80

- ulicy 1.1 KDD -- 90 i 65

 1. proponowany podział na działki budowlane wymaga scalania sąsiadujących z sobą nieruchomości,

 2. zlokalizowany tymczasowo skład węgla na działkach nr 107 i 108 musi

ulec uprzedniej likwidacji od momentu przystąpienia do realizacji inwestycji mieszkaniowych w sąsiedztwie w.w. działek . Po rekultywacji może zostać zagospodarowany zgodnie z obowiązującym w niniejszym planie przeznaczeniem,

 1. na działkach położonych wzdłuż ulicy Zielonej dopuszcza się lokalizowanie

nieuciążliwych usług dla potrzeb lokalnych.

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3MN - o pow. ok. 3,3 ha

 1. dojazd do działek - od ulicy 1.1KDD i 2.2KDL,

 2. kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90 i 65

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4MN - o pow. ok. 2,0 ha

 1. dojazd do działek - od projektowanej ulicy 1.1KDD i 2.3KDL,

b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90 i 65 .

§ 17

 1. Ustala się tereny strefy zieleni łąkowej wyznaczone w „Studium” jako OTD, a oznaczone na rysunku planu symbolem RZ (1RZ, 2RZ), o pow. - 1.06 ha.

 1. Jako przeznaczenie podstawowe w strefie ustala się zieleń niską i łąkową.

 1. Jako przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne ustala się urządzenie komunikacji pieszej (rowerowej) oraz infrastruktury technicznej (podziemna i napowietrzna).

 1. Obowiązuje zakaz wprowadzania obiektów kubaturowych i składowania materiałów.

 1. W strefie RZ ustala się następujące zasady użytkowania i zagospodarowania:

 1. Zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.

 2. Zachowanie przyrodniczej ciągłości obszarów biologicznie aktywnych w połączeniu z pozamiejskim systemem obszarów chronionych w celu zasilania i regeneracji warunków przyrodniczych miasta.

 3. Zachowanie i poprawa stanu równowagi biologicznej.

 4. Ochrona ostoi dzikiej fauny i flory.

§ 18

 1. Plan ustala tereny strefy elementów komunikacji kołowej i pieszej, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ, KDL, KDD, KWX.

 1. Dla projektowanych i istniejących ulic obowiązują następujące zasady zagospodarowania i parametry funkcjonalno-techniczne:

 1. Ulica Zielona - istniejąca ulica zbiorcza klasy Z, oznaczona na rysunku planu symbolem 1.1 KDZ - o pow. w liniach rozgraniczenia - 0,6 ha

 1. szerokość w liniach rozgraniczających - 20,0 m

 2. ilość pasów ruchu - 2

 3. szerokość jezdni - 7,0 m docelowo z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,5 m.

 1. Droga lokalna do Janiszewa na granicy miasta Radomia i gminy Zakrzew, oznaczona na rysunku planu symbolem 1.1.KDL; 1.2 KDL; - o pow. 0,6 ha

 1. szerokość w liniach rozgraniczenia - 12,0 m

 2. ilość pasów ruchu - 2

 3. szerokość jezdni - 5,0 m.

 1. Projektowana droga lokalna, oznaczona na rysunku planu symbolami 2.1 KDL, 2.2 KDL, 2.3 KDL - o łącznej powierzchni - 0,4 ha , stanowiąca główną oś układu ulic dojazdowych do terenów zabudowy jednorodzinnej wyznaczonych w planie, a jednocześnie jest włączona do projektowanej drogi klasy „Z” z Radomia do Przytyka (na rysunku planu pokazanej w tzw. „kołnierzu”):

 1. szerokość w liniach rozgraniczenia - 15,0 m

 2. ilość pasów ruchu - 2

 3. szerokość jezdni - 7,0 m

 4. chodniki dwustronne o szerokości - 1,5 m

 5. ulicę należy poprowadzić na granicy działek o numerach ewid. 5, 6 i 7,8.

 1. Projektowane drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolem 1.1KDD - o pow. 0,8 ha

 1. szerokość w liniach rozgraniczenia - 10,0 m,

 2. szerokość jezdni - 6,0 m,

 3. chodnik o szerokości - 1,5 m,

 1. Projektowany ciąg pieszojezdny oznaczony na rysunku planu symbolem 1.1KWX o szerokości 6.0 m i pow. 0,06 ha .

3 . Dla istniejących i projektowanych ulic plan ustala następujące linie zabudowy :

 1. od linii rozgraniczenia ulicy Zielonej / 1.1 KDZ / - nieprzekraczalna linia za -

budowy - 7,0 m

 1. od linii rozgraniczenia ulicy 1.1 KDL ,1.2 KDL - obowiązująca linia zabu -

dowy - 10,0 m

 1. od linii rozgraniczenia ulicy 2.1 KDL , 2.2 KDL , 2.3 KDL :

- nieprzekraczalna linia zabudowy - 5,0 m

- obowiązująca linia zabudowy od zachodniej linii rozgraniczenia. - 10,0 m

4) od linii rozgraniczenia ulicy 1.1 KDD :

- obowiązująca linia zabudowy dla budynków mieszkalnych - 5,0 m

- nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków gospodarczych - 10,0 m .

5) od granicy terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1RZ, 2RZ

- nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków gospodarczych - 15,0 m .

ROZDZIAŁ III

Ustalenia końcowe

§ 19

Ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczeniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości na 30% - zgodnie z art. 15 ust. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 21

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar określony w § 1, wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

13

Metadane

Data publikacji : 01.06.2006
Obowiązuje od : 29.05.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry