Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 826

 

 

 

Druk nr 860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 826/2006

 

Rady Miejskiej w Radomiu

 

z dnia 29.05.2006r.

 

 

 

 

 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia obejmującego obszar w rejonie ulic Kilińskiego, Witolda i Żeromskiego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 260/2000 z dnia 20 marca 2000r.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Radomiu:

 

 

 •  

  stwierdzając zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom”, zatwierdzonym uchwałą Nr 221/99 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 1999r.

 

 

 

uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia obejmującego obszar w rejonie ulic Kilińskiego, Witolda i Żeromskiego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 260/2000 z dnia 20 marca 2000r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Radomskiego Nr 46 z 26.04.2000r. poz. 463 zwaną ,,miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 95/1 i 95/2 położonych przy ulicy Żeromskiego”.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

 

 

Ustalenia ogólne

 

 

 

§ 1

 

 

 

Plan obejmuje teren działek nr 95/1 i 95/2 położonych przy ulicy Żeromskiego.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Integralną częścią planu są następujące załączniki do uchwały:

 1.  

  Załącznik nr 1 - rysunek planu wykonany w skali 1:1000

 2.  

  Załącznik nr 2 - określenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu

 3.  

  Załącznik nr 3 - określenie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji infrastruktury technicznej z zakresu zadań własnych gminy.

 

 

 

§ 3

 

 

 1.  

  Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

 1.  

  Umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej na obszarze planu.

 2.  

  Ochrona interesu publicznego lokalnego i ponadlokalnego w zakresie:

 1.  

  ochrony wartościowych elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego.

 2.  

  stworzenia prawidłowego układu komunikacji miejskiej,

 3.  

  zabezpieczenia terenów pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej gminy,

 1.  

  Uzyskanie ładu przestrzennego.

 2.  

  Umożliwienie działalności inwestycyjnej różnorodnych podmiotów oraz minimalizacja konfliktów pomiędzy środowiskiem naturalnym, a użytkownikami przestrzeni.

 

 

 1.  

  Zadaniem planu jest stworzenie podstaw do prowadzenia działalności realizacyjnej na obszarze objętym planem zgodnie z funkcją określoną w planie, z zachowaniem zasady rozwoju zrównoważonego.

 

 

 

§ 4

 

 

 1.  

  Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenu i podział na strefy funkcjonalne, a w tym:

 1.  

  Tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem UC - o powierzchni około 0,13 ha

 2.  

  Tereny przestrzeni publicznej z zielenią urządzoną oznaczone na rysunku planu symbolem PP/ZP - o powierzchni około 0,04 ha

 3.  

  Teren parkingu oznaczony na rysunku planu symbolem KP - o powierzchni około 0,12 ha.

 4.  

  Teren ciągu pieszo-jezdnego oznaczony na rysunku planu symbolem KDX - o powierzchni około 0,01 ha.

 

 

 1.  

  Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne.

 

 

 1.  

  Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być wykorzystane tylko zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub częściowo z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym na zasadach określonych w dalszych postanowieniach uchwały.

 

 

 

§ 5

 

 

 

Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

 1.  

  Granice terenu objętego planem,

 2.  

  Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania,

 3.  

  Obowiązujące linie zabudowy,

 4.  

  Nieprzekraczalne linie zabudowy,

 5.  

  Oznaczenia funkcji literowe i cyfrowe.

 

 

 

§ 6

 

 

 

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

 1.  

  Planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, o którym mowa w § 1.

 2.  

  Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 3.  

  Przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw i aktów wykonawczych.

 4.  

  Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które przeważa w strefie funkcjonalnej.

 5.  

  Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, a które mogą być realizowane z zachowaniem warunków podanych w ustaleniach szczegółowych.

 6.  

  Strefie funkcjonalnej - należy przez to rozumieć wszystkie tereny w granicach opracowania planu o tym samym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym.

 7.  

  Terenie - należy przez to rozumieć obszar stanowiący część strefy funkcjonalnej, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

 8.  

  Przestrzeniach publicznych - należy przez to rozumieć drogi publiczne, ogólnodostępne ciągi piesze, pieszo-jezdne i place oraz tereny zieleni i rekreacji ogólnodostępnej,

 9.  

  Obowiązujące linie zabudowy - należy przez to rozumieć linie oznaczone na rysunku planu, określające obowiązujące usytuowanie ściany budynku z wyłączeniem elementów wysuniętych poza lico ściany takich jak tarasy, balkony, gzymsy i wykusze /do max 1,5 m /oraz zadaszenie nad wejściem /do max 3,0 m /.

 10.  

  Nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną w planie linię zabudowy z zakazem przekraczania jej obiektami kubaturowymi.

 11.  

  Usługach - należy przez to rozumieć samodzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia w budynkach o funkcjach innych niż usługowe, służące zaspokajaniu potrzeb ludności, z wyłączeniem produkcji przemysłowej.

 

 

 

§ 7

 

 

 1.  

  Na terenach położonych w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej ustala się jako obowiązujące sporządzanie dokumentacji projektowej przez architektów i uzgodnienie jej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 

 

 1.  

  Prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym.

 

§ 8

 

Na całym obszarze planu obowiązuje uzgadnianie lokalizacji obiektów wysokościowych (np. wież kominów, masztów itp.) z Dowództwem Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej - Szefostwem Służby Lotniskowej niezależnie od ustaleń szczegółowych planu, określających dopuszczalne gabaryty zabudowy i ograniczenia lokalizacyjne.

 

 

 

 

 

§ 9

 

 

 1.  

  Ustala się zasady umieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych :

 1.  

  Przy pasażu pieszym obowiązuje stosowanie reklam i znaków wg zasad określonych w miejskim systemie informacji, a do czasu jego zatwierdzenia wg zasad wymienionych w punkcie 2-7 oraz ust. 2 i 3.

 2.  

  Obowiązuje zakaz umieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych:

 1.  

  w sposób utrudniający ruch pieszy i kołowy,

 2.  

  w sposób utrudniający odczytanie znaków drogowych, nazw ulic i numerów budynków,

 3.  

  na pomnikach,

 4.  

  na formach małej architektury placów i ulic,

 5.  

  na ogrodzeniach,

 6.  

  na balkonach,

 7.  

  na pomnikach przyrody i drzewach,

 8.  

  na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej.

 1.  

  Reklamy i znaki , w tym tzw. semafory, należy umieszczać w części parterowej budynku - w taki sposób, aby nie zasłaniać i nie naruszać detalu architektonicznego,

 2.  

  Pionowe semafory mogą być umieszczane powyżej parteru budynku, w taki sposób, aby nie zasłaniać dostępu światła do okien i nie zasłaniać oraz nie naruszać detalu architektonicznego,

 3.  

  Maksymalna wysokość poziomych szyldów i tablic reklamowych - 0,70 m, a pionowych - maksimum 1 kondygnacja, przy szerokości maksimum 0,70 m.

 4.  

  Usytuowanie reklamy na budynku warunkowane jest opracowaniem projektu całej elewacji, z uwzględnieniem usytuowania innych reklam.

 5.  

  Tymczasowe ogrodzenia placów budowy mogą być wykorzystane dla celów reklamowych na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy.

 

 

 1.  

  Ustala się obowiązek umieszczania informacji dotyczących nazw ulic, numerów budynków i innych z zakresu gospodarki komunalnej i lokalnej organizacji ruchu w ujednoliconej formie, określonej przez właściwą gminną jednostkę organizacyjną.

 

 

 1.  

  Obowiązuje uzgadnianie projektów reklam i znaków informacyjno-plastycznych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim.

 

 

 

§ 10

 

 

 

Na terenie przeznaczonym w planie pod zainwestowanie kubaturowe o funkcjach usług centralnych, usługowo - mieszkaniowych i przestrzeni publicznych dopuszcza się do czasu realizacji tych funkcji tymczasowe zagospodarowanie nieruchomości :

 1.  

  Zielenią niską,

 2.  

  Parkingami o nawierzchni z elementów rozbieralnych do odzysku.

 

 

 

§ 11

 

 

 

Ustala się zasady uzbrojenia terenów przeznaczonych do zainwestowania:

 

 

 1.  

  Zaopatrzenie w wodę - poprzez wykonanie przyłączy do funkcjonującej komunalnej sieci wodociągowej - wg warunków technicznych dystrybutora wody i eksploatatora sieci.

 

 

 1.  

  Odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych - do funkcjonujących przewodów kanalizacyjnych - wg warunków technicznych eksploatatora sieci.

 

 

 1.  

  Zaopatrzenie w ciepło - z miejskiego komunalnego systemu ciepłowniczego poprzez wykonanie odgałęzień od funkcjonujących ciągów ciepłowniczych oraz z indywidualnych źródeł ciepła, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska - wg warunków technicznych dystrybutora energii cieplnej i eksploatatora sieci.

 

 

 1.  

  Zaopatrzenie w gaz - poprzez wykonanie przyłączy do funkcjonującej, niskoprężnej sieci gazowej - wg warunków technicznych dystrybutora gazu i eksploatatora sieci.

 

 

 1.  

  Zaopatrzenie w energię elektryczną - poprzez wykonanie przyłączy do funkcjonujących sieci energetycznych, z ewentualną koniecznością modernizacji tych sieci i realizacji nowych stacji transformatorowych wg indywidualnych wytycznych od dysponenta sieci - wg warunków technicznych dystrybutora energii i eksploatatora sieci.

 

 

 

§ 12

 

Na obszarze objętym planem obowiązują następujące wymogi w zakresie ochrony środowiska:

 1.  

  zakaz realizacji przedsięwzięć, określonych przepisami odrębnymi, mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 2.  

  zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie elementów infrastruktury technicznej, niezbędnych do właściwego funkcjonowania obszaru planu i terenów poza planem oraz zapewnienia właściwych warunków sanitarno - higienicznych i zdrowotnych; dotyczy to w szczególności realizacji dróg publicznych, rurociągów do przesyłania wody, sieci kanalizacyjnych itp.

 3.  

  ewentualna uciążliwość lub szkodliwość dla środowiska wywoływana przez obiekty nie może wykraczać poza teren lokalizacji tych obiektów,

 4.  

  obowiązuje stosowanie ogrzewania niskoemisyjnego, nie powodującego zanieczyszczenia środowiska (np. gazowego, elektrycznego, olejowego),

 5.  

  zakazuje się lokalizacji bezodpływowych zbiorników na ścieki sanitarne i odprowadzania ścieków do gruntu,

 6.  

  przy realizacji inwestycji oraz prognozowaniu i modernizacji istniejącego zainwestowania obowiązuje zapewnienie miejsca na składowanie odpadów i wywóz odpadów na składowisko komunalne, zgodnie z systemem przyjętym w gospodarce komunalnej gminy,

 7.  

  przy projektowaniu obiektów obowiązuje wprowadzanie zieleni urządzonej wg zasad określonych w ustaleniach szczegółowych.

 

 

 

§ 13

 

 

 

Na obszarze planu obowiązują następujące wymogi kształtowania przestrzeni publicznych:

 

 

 1.  

  Dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów np. kiosków kolportażowych, handlowych lub gastronomicznych oraz małej architektury i reklam na terenach placów i zieleni urządzonej.

 2.  

  Zakazuje się lokalizowania reklam wolnostojących w pasach drogowych oraz na ciągach pieszo-jezdnych.

 3.  

  Lokalizacja obiektów wymienionych w pkt 1 nie może utrudniać ruchu kołowego i pieszego oraz wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi.

 4.  

  Obowiązuje zakaz umieszczania reklam i znaków informacyjnych w sposób utrudniający ruch pieszy i kołowy.

 5.  

  Obowiązuje zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym.

 6.  

  Plan ustala obowiązek umieszczania informacji dotyczących nazw ulic, numerów budynków i innych dotyczących lokalnej organizacji ruchu w ujednoliconej formie określonej przez właściwą gminną jednostkę organizacyjną.

 

 

 

§ 14

 

 

 

Nie dopuszcza się wtórnych podziałów działek.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

 

 

 

Ustalenia szczegółowe

 

 

 

§ 15

 

 

 1.  

  Ustala się teren zabudowy usługowej i usługowo-mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolem UC.

 

 

 1.  

  Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe :

 1.  

  Usługi publiczne o znaczeniu regionalnym i ogólnomiejskim z zakresu :

 1.  

  administracji,

 2.  

  finansów i ubezpieczeń,

 3.  

  kultury,

 4.  

  szkolnictwa i nauki,

 5.  

  handlu,

 6.  

  gastronomii, itp.

 1.  

  Usługi komercyjne w zakresie jak w pkt 1.

 

 

 1.  

  Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się :

 1.  

  Mieszkalnictwo,

 2.  

  Terenowe, liniowe i kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji - ogólnomiejskie oraz związane z wyszczególnionymi funkcjami strefy określonymi w ust. 2 pkt 1.

 3.  

  Parkingi.

 

 

 1.  

  Dla terenu UC ustala się jako obowiązujące następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

 1.  

  Dla obiektów usługowych stanowiących w strefie podstawowe przeznaczenie terenu obowiązują następujące minimalne wskaźniki miejsc parkingowych:

 1.  

  administracja - 20 mp/100 m2 powierzchni użytkowej,

 2.  

  kultura - 8 mp/1000 m2 powierzchni użytkowej,

 3.  

  kino, teatr, sale widowiskowe - 22 mp/100 widzów,

 4.  

  handel, usługi - 18 mp/1000 m2 powierzchni użytkowej,

 5.  

  sport, rekreacja - 12 mp/100 użytkowników,

 6.  

  hotel - 9 mp/100 użytkowników,

 7.  

  gastronomia - 18 mp/100 konsumentów,

 8.  

  szkolnictwo, nauka - 16 mp/100 użytkowników.

 1.  

  Dla terenu UC obowiązuje zapewnienie minimum 30% miejsc parkingowych dla własnych potrzeb na terenie inwestycji,

 2.  

  Ustala się obowiązek lokalizacji parkingów w całej kondygnacji podziemnej budynku,

 3.  

  Dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych również w poziomie terenu,

 4.  

  Wjazd do budynku należy przyjąć od strony południowej,

 5.  

  Dopuszcza się zabudowę działki obiektem usługowym w 100%,

 6.  

  Dopuszcza się wprowadzenie funkcji mieszkaniowej maksymalnie na 50% powierzchni użytkowej budynku. Zaleca się lokalizację mieszkań na dwóch ostatnich kondygnacjach budynku,

 7.  

  Należy przyjąć maksymalną szerokość traktu zabudowy - 18,0 m z miękkim podkreśleniem narożnika północno-wschodniego,

 8.  

  Obiekty użyteczności publicznej winny być dostępne dla osób niepełnosprawnych,

 9.  

  Obsługa komunikacyjna terenu UC - od ulicy Mickiewicza,

 10.  

  Teren położony w granicach ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej - obowiązuje uzgodnienie wszelkich działań na terenie UC z właściwymi służbami konserwatorskimi,

 11.  

  Bryłę nowego obiektu należy zaprojektować na rzucie prostokąta, akcentując wysokościowo narożnik ulicy Żeromskiego - róg parku Kościuszki, który powinien być miękko zakończony,

 12.  

  Forma architektoniczna projektowanego budynku winna charakterem form i detali architektonicznych ( tj. gzyms międzypiętrowy, wieńczący, opaski okienne, boniowanie, itp.)nawiązywać do istniejącej w pobliżu historycznej zabudowy,

 1.  

  Dopuszcza się zaprojektowanie gzymsów i otworów okiennych na innym poziomie (wysokości ) niż gzymsy i otwory okienne w kamienicy przy ul. Żeromskiego 50,

 2.  

  Wysokość projektowanej zabudowy do 3 kondygnacji (w kalenicy do 0,8 m wyżej niż kalenica budynku przy ul. Żeromskiego 50 - sąsiadującego z przedmiotową działką), istnieje możliwość dopuszczenia w niektórych częściach (segmentach) budynku wprowadzenia poddasza użytkowego, które akcentowałoby podział bryły budynku,

 3.  

  Dach winien posiadać spadki zbliżone do istniejących w budynku przy ul. Żeromskiego 50,

 4.  

  Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, cementowa lub blacha płaska,

 5.  

  Elewacje winny być zaprojektowane w sposób uporządkowany przy zachowaniu osi symetrii i harmonii otworów okiennych i drzwiowych,

 6.  

  Elewacje powinny być wykończone w tynku gładkim, dopuszcza się w parterze na poziomie cokołu zastosowanie okładzin kamiennych bądź imitujących kamień.

 7.  

  Elewacja od strony parku winna być podzielona na trzy segmenty w nawiązaniu do zabudowy ulicy Mickiewicza.

 8.  

  Stolarkę okienną i drzwiową (zewnętrzną) należy zaprojektować w taki sposób aby nawiązywała do historycznej znajdującej się w kamienicach przy ul. Żeromskiego: parter - aluminium, drugie i trzecie piętro jak również poddasze użytkowe - drewno lub aluminium.

 

 

 

§ 16

 

 

 1.  

  Ustala się teren przestrzeni publicznej z zielenią urządzoną oznaczony na rysunku planu symbolem PP/ZP.

 

 

 1.  

  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów:

 1.  

  Komunikacja piesza,

 2.  

  Zieleń urządzona wysoka i niska,

 3.  

  Mała architektura,

 4.  

  Założenia wodne dostosowane formą i wielkością do przestrzeni.

 

 

 1.  

  Jako przeznaczenie dopuszczalne w strefie ustala się: liniowe i punktowe elementy infrastruktury technicznej.

 

 

 1.  

  Dla terenu PP/ZP ustala się jako obowiązujące następujące zasady zagospodarowania i urządzenia terenów:

 1.  

  Plac należy traktować jako kontynuację terenu zieleni powiązanego z pomnikiem,

 2.  

  Charakterem zagospodarowania nawiązać do placu przed gmachem administracji publicznej przy ulicy Żeromskiego 53.

 3.  

  Minimalna powierzchnia terenu zagospodarowanego zielenią - 50%,

 4.  

  Nawierzchnie utwardzone należy wykonywać z materiałów naturalnych.

 5.  

  Należy zapewnić dostępność terenu osobom niepełnosprawnym,

 6.  

  Urządzenie przestrzeni należy realizować w powiązaniu z sąsiadującymi obiektami, bez kolizji z wejściami i wjazdami,

 7.  

  Oświetlenie placu należy dostosować formą do charakteru zabudowy terenu UC i istniejącego oświetlenia pasażu ul. Zeromskiego.

 

 

 

§ 17

 

 

 1.  

  Ustala się teren parkingów oznaczony na rysunku planu symbolem KP.

 

 

 1.  

  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów:

 1.  

  Parkingi terenowe,

 2.  

  Parkingi podziemne,

 3.  

  Komunikacja piesza,

 4.  

  Zieleń urządzona wysoka i niska,

 5.  

  Mała architektura.

 

 

 1.  

  Jako przeznaczenie dopuszczalne w strefie ustala się: liniowe i punktowe elementy infrastruktury technicznej.

 

 

 1.  

  Na terenie strefy obowiązują następujące zasady zagospodarowania i urządzenia terenów:

 1.  

  Dojazd do terenu parkingu ulicą Mickiewicza,

 2.  

  Obowiązuje na całym lub części terenu lokalizacja parkingów podziemnych,

 3.  

  Nawierzchnię parkingu projektować z materiałów naturalnych - minimum 30% powierzchni,

 4.  

  Minimalna powierzchnia terenu zagospodarowanego zielenią - 5%,

 5.  

  Urządzenie przestrzeni należy realizować w powiązaniu z sąsiadującymi obiektami, bez kolizji z wejściami i wjazdami,

 6.  

  Oświetlenie terenu parkingu należy dostosować formą do charakteru zabudowy terenu UC, placu PP/ZP i istniejącego oświetlenia pasażu ul. Zeromskiego.

 

 

 

§ 18

 

 

 1.  

  Ustala się teren ciągu pieszo-jezdnego oznaczony na rysunku planu symbolem KDX.

 

 

 1.  

  W strefie, o której mowa w ust. 1 ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów: komunikacja pieszo-jezdna.

 

 

 1.  

  Jako przeznaczenie dopuszczalne w strefie ustala się:

 1.  

  Liniowe i punktowe elementy infrastruktury technicznej,

 2.  

  Parkingi podziemne,

 3.  

  Zieleń urządzona,

 4.  

  Mała architektura.

 

 

 1.  

  Na terenie obowiązują następujące zasady zagospodarowania i urządzenia terenów:

 1.  

  Dojazd do ulicy Mickiewicza przez teren parkingu, o którym mowa w §16,

 2.  

  Dopuszcza się na całym lub części terenu lokalizację parkingów podziemnych.

 3.  

  Minimalna powierzchnia terenu zagospodarowanego zielenią - 5%,

 4.  

  Urządzenie przestrzeni należy realizować w powiązaniu z sąsiadującymi obiektami, bez kolizji z wejściami i wjazdami,

 5.  

  Oświetlenie terenu należy dostosować formą do charakteru zabudowy terenu UC, placu PP/ZP i istniejącego oświetlenia pasażu ul. Żeromskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

 

 

 

Ustalenia końcowe

 

 

 

§ 19

 

 

 

Na obszarze objętym planem traci moc uchwała Rady Miejskiej w Radomiu Nr 260/2000 z dnia 20 marca 2000r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic Kilińskiego, Witolda, Żeromskiego, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Radomskiego Nr 46 z 26.04.2000r. poz. 463.

 

 

 

§ 20

 

 

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

 

 

 

§ 21

 

 

 

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową dla potrzeb jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - w wysokości 30%.

 

 

 

§ 22

 

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar określony w §1 wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Tadeusz Henryk Derlatka

 

 

Metadane

Data publikacji : 01.06.2006
Data modyfikacji : 03.10.2013
Obowiązuje od : 29.05.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry