Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 824


BPI.3012-2-10/2006 Druk nr 855

Uchwała nr 824/2006

Rady Miejskiej w Radomiu

Z dnia 29.05.2006

W sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radomia

oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych

zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze

roku budżetowego.

Na podstawie art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 249 poz. 2104/ Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1

Informacja z przebiegu wykonania budżetu miasta Radomia za I półrocze zawiera w szczególności:

 1. zestawienie dochodów i wydatków budżetu sporządzonych wg działów i rozdziałów

klasyfikacji budżetowej,

 1. zestawienie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wg działów

i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,

 1. zestawienie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,

4. zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu

budżetowego,

 1. załącznik z realizacji zadań inwestycyjnych,

§ 2

Informacja o której mowa w § 1 składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

Część tabelaryczna zawiera następujące informacje:

 1. plan roczny

 2. wykonanie za I półrocze

 3. wskaźnik dynamiki

Część opisowa stanowi komentarz dotyczący istotnych odchyleń w wykonaniu budżetu za

I półrocze w stosunku do planu.

§ 3

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

za I półrocze roku budżetowego zawiera w szczególności:

 1. część opisową zawierającą komentarz dotyczący istotnych odchyleń w wykonaniu planu finansowego

 2. część tabelaryczną , która zawiera informacje w podziale na plan roczny i wykonanie w tym:

1. Stan środków obrotowych na początek roku

2. Przychody instytucji kultury

3. Koszty działalności instytucji kultury

 1. Wynik finansowy

III. Informację ostanie należności i zobowiązań w tym należności i zobowiązania wymagalne

§ 4

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych

zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego zawiera w szczególności:

I część opisową zawierającą komentarz dotyczący istotnych odchyleń w wykonaniu

planu finansowego

 1. część tabelaryczną , która zawiera informacje w podziale na plan roczny i wykonanie z uwzględnieniem źródeł finansowania działalności w tym:

1. Przychody samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

2. Koszty działalności

3. Wynik finansowy

4. Stan należności ogółem w tym należności wymagalne

 • Stan zobowiązań ogółem w tym zobowiązania wymagalne

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej nr 359/2000 z dnia 21 sierpnia 2000 roku w sprawie

zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radomia za I półrocze

roku budżetowego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 01.06.2006
Data modyfikacji : 01.07.2010
Obowiązuje od : 29.05.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Budżetu i Podatków
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry