Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/665,Uchwala-nr-770.html
2020-07-06, 18:58

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 770

 

 

 

 

 

Druk Nr 806

 

UCHWAŁA NR 770/ 2006

 

Rady Miejskiej w Radomiu

 

z dnia 27.02.2006 roku

 

 

 

zmieniająca uchwałę nr 279/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2003r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia.

 

 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266 z późn. zm)

 

 

 

Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Dodaje się § 6a o następującej treści:

 1.  

  Prezydent Miasta Radomia po pozytywnym zaopiniowaniu przez właściwą w zakresie gospodarki Komisję Rady Miejskiej, może wyrazić zgodę na wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony w przypadkach nie wymienionych w § 5 i 6, dla osób nie spełniających kryteriów określonych w § 4:

    1.  

     co do których obowiązek na Gminę nakładają odrębne przepisy prawa, zwyczaje międzynarodowe (repatrianci i przesiedleńcy), po podjęciu właściwej uchwały przez Radę Miejską;

    2.  

     szczególnie uzdolnionych absolwentów wyższych uczelni podejmujących zatrudnienie na terenie miasta Radomia.

 2.  

  Szczegółowe zasady przyznawania lokali mieszkalnych określonych w ust. 1 pkt 2 określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2

 

W § 16 dodaje się ppkt 10 o treści:

 

10/ są niepełnosprawnymi osobami samotnymi lub są członkami rodzin, z którymi zamieszkuje osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub których dziecko jest niepełnosprawne, a osoby te lub ich opiekunowie prawni uprawnieni są do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego.

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

 

 

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

 

 

 

 

 

Wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Prezydent Miasta Tadeusz Derlatka

 

Zdzisław Marcinkowski

 

 

 

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA LOKALI MIESZKALNYCH

 

zgodnie z § 6a ust. 2

 

uchwały nr 770/2006 Rady Miejskiej w Radomiu

 

z dnia 27.02.2006 roku

 

 

 1.  

  Osoby ubiegające się o przydział lokalu mieszkalnego dla szczególnie uzdolnionych absolwentów wyższych uczelni podejmujących zatrudnienie na terenie miasta Radomia i tu zakładających rodzinę - muszą spełniać następujące kryteria:

  1.  

   Stałe zameldowanie na terenia miasta Radomia;

  2.  

   Wiek od 24 do 30 lat;

  3.  

   Dochód na członka gospodarstwa domowego nie większy niż 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym lub nie większy niż 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku);

  4.  

   Średnia ocen ze studiów powyżej 4,8.

  5.  

   Zaświadczenie zakładu pracy o zatrudnieniu wraz z opinią lub zaświadczenie zakładu pracy o przyrzeczeniu zatrudnienia na czas nieokreślony, na jakim stanowisku i na jakich warunkach.

 

 

 1.  

  Wnioski o przydział lokalu składają osoby ubiegające się - w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 października każdego roku.

 

 

 1.  

  Kwalifikację złożonych wniosków prowadzi Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana przez Prezydenta Miasta Radomia.

 

 

 1.  

  Prezydent Miasta Radomia akceptuje ustalenia Komisji w terminie do dnia 30 listopada każdego roku.

 

 

 1.  

  Prezydent wyznacza termin publicznego losowania osób zakwalifikowanych, przeznaczonych w danym roku mieszkań do przyznania w tym trybie w ilości nie większej niż 10, które odbywa się do dnia 31 grudnia każdego roku.

 

 

 1.  

  Wnioski zakwalifikowane i nie wylosowane w danym roku kalendarzowym nie kwalifikują się automatycznie do procedury prowadzonej w roku kolejnym i wymagają ponownego złożenia w terminie określonym w pkt 2.

 2.  

  Przed upływem 5 lat od chwili podpisania umowy najmu, mieszkanie przydzielone w tym trybie nie podlega wykupowi na rzecz najemcy i nie może być przedmiotem darowizny. Zamiana przedmiotowego lokalu jest możliwa za zgodą Prezydenta Miasta Radomia lub wyznaczonego przez niego organu.

 

 

 1.  

  Podjęcie w okresie 5 lat od chwili podpisania umowy najmu przez najemcę pracy na terenie innej gminy z przyczyn leżących po stronie najemcy, powoduje konieczność zwrotu mieszkania w stanie niepogorszonym do zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Radomia.

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 02.03.2006
Data modyfikacji : 26.09.2018
Obowiązuje od : 27.02.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Zarządzania Nieruchomościami
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony