Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 666


Druk Nr 673

U C H W A Ł A Nr 666/2005

R A D Y M I E J S K I E J W R A D O M I U

z dnia 27 czerwca 2005 r.

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego przy ul. Witosa 62 w Radomiu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. -Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499 z późn.zm.) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. tworzy się na terenie Miasta Radomia dodatkowy obwód głosowania Nr 108 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego przy ul. Witosa 62 w Radomiu.

§ 2. Obwód głosowania, o którym mowa w § 1 obejmuje wyborców przebywających w dniach wyborów w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego przy ul. Witosa 62 w Radomiu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia przez rozplakatowanie.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 30.06.2005
Obowiązuje od : 27.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Organizacyjny - Sekretarz Miasta Włodzimierz Dłużewski
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry