Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 665


Druk Nr 666

Uchwała Nr 665/2005

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 27.06.2005r.

w sprawie: nadanie Publicznej Szkole Podstawowej Nr 17 w Radomiu

imienia „Przyjaciół Dzieci”

Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 8 i art. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art. 5 ust. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie ( Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm. ), oraz § 1 ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 z póź zm. ) uchwala się co następuje:

§ 1

Z dniem 13.10. 2005r. Publicznej Szkole Podstawowej Nr 17 w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 89/93 nadaje się imię „Przyjaciół Dzieci”.

§ 2

Wykonuje uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 30.06.2005
Obowiązuje od : 27.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Edukacji i Sportu - dyr. Adam Tomala
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry