Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 664


Druk Nr 674

Uchwała NR 664/2005

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 27.06.2005 r.

w sprawie: utworzenia Publicznego Przedszkola Nr 7 w Radomiu, Osiedle

Sadków

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8, art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt. 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591
z późn. zm.), art. 5 ust.5 i art.58 ust 1i 6 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), oraz art.18 ust 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Z dniem 01.09.2005 r. tworzy się Publiczne Przedszkole Nr 7 w Radomiu, Osiedle Sadków.

§ 2

Przedszkolu nadaje się Akt Założycielski stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3

Statut Publicznego Przedszkola Nr 7 w Radomiu zostanie nadany odrębną uchwałą.

§ 4

Mienie ruchome i nieruchome dotychczasowego Przedszkola Wojskowego Nr 128

w Radomiu staje się majątkiem gminy.

§ 5

Pracownicy dotychczasowego Przedszkola Wojskowego Nr 128 w Radomiu stają się pracownikami Publicznego Przedszkola Nr 7 w Radomiu, Osiedle Sadków.

§ 6

Przedszkole prowadzić będzie gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Derlatka

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu

Nr 664/2005 z dnia 27.06.2005r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm., art.58 ust 1 i 6 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz .2572) oraz Uchwały Nr 664/2005 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.06.2005r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola Nr 7 w Radomiu, Osiedle Sadków 7.

z a k ł a d a się

z dniem 1 września 2005r.

Przedszkole Publiczne Nr 7

z siedzibą w Radomiu, Osiedle Sadków 7

ZAŁĄCZNIK Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu

Nr 664/2005 z dnia 27.06.2005

Statut Publicznego Przedszkola Nr 7

w Radomiu, Osiedle Sadków 7

§ 1

1.Przedszkole nosi nazwę: Publiczne Przedszkole Nr 7 w Radomiu.

2.Siedzibą przedszkola jest Radom, Osiedle Sadków 7.

3.Publiczne Przedszkole Nr 7 w Radomiu prowadzi Gmina Miasta Radom.

4.Publiczne Przedszkole Nr 7 w Radomiu jest jednostką budżetową.

5.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

6 .Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady przedszkola lub

rady pedagogicznej.

Cele i zadania przedszkola

§ 2

1.Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z „ Ustawy o systemie oświaty”

oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

2.Cele i zadania uwzględniają opiekę, wychowanie i uczenie ze szczególnym

uwzględnieniem:

1) udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;

3) umożliwiania dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

językowej i religijnej;

4) wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki

w szkole;

5) sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie

zajęć poza przedszkolem.

3.1.Przedszkole udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej, która polega

w szczególności na:

1)diagnozowaniu środowiska dziecka;

2)rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb

dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia;

3)organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4)podejmowaniu działań profilaktycznych i wspieraniu nauczycieli w tym

zakresie.

3.2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dobrowolna.

4.1.Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego

określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

4.2.Przedszkole może również realizować programy opracowane przez nauczycieli

w tym innowacyjne i eksperymenty, jeśli taka działalność jest organizowana

w placówce.

5.Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe z uwzględnienie w szczególności

potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

6.Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę.

Organy przedszkola

§ 3

1.Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola;

2) rada pedagogiczna;

3) rada przedszkola oraz rada rodziców -jeżeli zostały utworzone.

2.Dyrektor przedszkola w szczególności :

1)kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje przedszkole na zewnątrz;

2)sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)realizuje uchwały rady pedagogicznej rady przedszkola, podjęte w ramach ich

kompetencji stanowiących;

5)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola

zaopiniowanym przez radę przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich

prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową

i gospodarczą obsługę przedszkola;

6)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

7)współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli

w organizacji praktyk pedagogicznych.

3. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych
w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

4.1.Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym

pracownikom przedszkola;

3)występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady

przedszkola w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli

oraz pozostałych pracowników placówki;

4.2.Dyrektor przedszkola w wykonaniu swoich zadań współpracuje z organami

przedszkola i rodzicami.

5. Dyrektor przedszkola odpowiada za:

1)realizację zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;

2)zgodność funkcjonowania przedszkola z przepisami prawa oświatowego

i niniejszego statutu;

3)bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas godzin działalności

przedszkola oraz stan sanitarny i ochrony przeciwpożarowej;

4)celowe wykorzystywanie środków przeznaczonych na działalność przedszkola;

5)zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji;

6)bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

6.W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni osoba upoważniona

i wyznaczona przez organ prowadzący.

7.Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji

jej statutowych zadań dotyczących : kształcenia, wychowania i opieki.

8.Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy

nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady mogą brać

udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za

zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

9.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola .

10.Zebrania rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym

półroczu w związku z analizą pracy, po zakończeniu rocznych zajęć przedszkola

oraz w miarę potrzeb.

11.Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór

pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego, a także na

wniosek co najmniej członków rady pedagogicznej i są protokołowane.

12.Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy

w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz

informacje o działalności przedszkola.

13.1.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)zatwierdzanie rocznych planów przedszkola po zaopiniowaniu rady przedszkola;

2)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez radę przedszkola;

3)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4)podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków

przedszkola.

13.2.Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)organizacje pracy przedszkola;

2)projekt planu finansowego przedszkola;

3)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych

wyróżnień;

4)propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

13.3.Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami

prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia

organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ

sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej

niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego

placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest

ostateczne.

14.Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola lub jego zmian

i przedstawia do uchwalenia radzie przedszkola.

15.Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze

stanowiska dyrektora.

16.Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są

protokołowane.

17.1.Rada przedszkola uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych

przedszkola, a także :

1)uchwala statut przedszkola;

2)przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków

specjalnych przedszkola i opiniuje projekt planu finansowego placówki;

3)może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem

o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub

innego nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce, wnioski te mają dla

organu charakter wiążący;

4)opiniuje plan pracy przedszkola, projekty innowacji i eksperymentów

pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla placówki;

5)z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan przedszkola i występuje

z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę

oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji

zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych.

17.2.W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada przedszkola może

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady

wydatkowania funduszy rady określa regulamin rady przedszkola.

18.1.W skład rady przedszkola wchodzą w równej liczbie:

1)nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli;

2)rodzice wybrani przez ogół rodziców.

18.2.Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.

18.3.Tryb wyboru członków rady przedszkola ustala dyrektor placówki wspólnie
z radą pedagogiczną i przedstawicielami rodziców.

18.4.Kadencja rady przedszkola trwa 3 lata, dopuszcza się dokonywania corocznie

zmiany jednej trzeciej składu rady.

19.1.Rada przedszkola uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera

przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane.

19.2.W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor

przedszkola , a także inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą

lub na wniosek rady.

20.W przedszkolu, w którym nie powstała rada przedszkola zadania rady pełni

rada pedagogiczna.

21.1.W przedszkolu może działać rada rodziców, stanowiąca reprezentację

rodziców dzieci.

21.2.Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców.

21.3.Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być

sprzeczny ze statutem placówki.

21.4.Rada rodziców może występować do organu prowadzącego placówkę, organu

sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora placówki, rady pedagogicznej

oraz rady przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw

przedszkola.

21.5.W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady

wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców.

22.Rodzice zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obowiązującego
w przedszkolu.

23.1.Organy przedszkola pracują na rzecz placówki, przyjmując zasadę nie

ingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę wzajemnej współpracy.

23.2.Umożliwiają rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola.

24.Sytuacje konfliktowe w relacjach:

1) nauczyciel-nauczyciel rozwiązuje dyrektor placówki z powołaną przez niego

komisją dyscyplinarną,

2)dyrektor-pracownik rozwiązuje wyżej wymieniona komisja .

25.Organy przedszkola zobowiązane są do wyjaśnienia motywów podjętych decyzji,

o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14

dni od chwili podjęcia decyzji.

Organizacja przedszkola

§ 4

1 Publiczne Przedszkole Nr 7 w Radomiu jest przedszkolem z oddziałami

ogólnodostępnymi.

2.Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym

wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju

i stopnia niepełnosprawności.

3.Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

4.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

5.Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) w przedszkolu mogą

być prowadzone zajęcia dodatkowe.

6.Czas zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających,

nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien

być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1)z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat- około 30 minut.

7.W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

8.Warunki organizowania zajęć dla mniejszości narodowych lub etnicznych

określają odrębne przepisy.

§ 5

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku

szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora

przedszkola . Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący .

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1) czas pracy poszczególnych oddziałów,

2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska

kierownicze,

3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez

organ prowadzący przedszkole.

§ 6

1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych

przez organ prowadzący.

2.Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek

dyrektora przedszkola i rady przedszkola.

3.Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora

przedszkola i rady przedszkola.

4.Czas pracy przedszkola przeznaczony na realizacje podstawy programowej

wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

5.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez

dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej , z uwzględnieniem zasad

ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych

opiekunów).

6.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu

powierzono opiekę nad danym oddziałem , ustala dla tego oddziału szczegółowy

rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

7 Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej

podstaw programowych.

8.Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z dwóch części:

1) kosztów wyżywienia / stawka dzienna pomnożona przez ilość dni roboczych/

ustalonych przez dyrektora przedszkola na pierwszym zebraniu z rodzicami

2) opłaty stałej za świadczenie ponad podstawę wychowania przedszkolnego

ustalonej przez organ prowadzący.

9.Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu przyjmowane są w dniu wyznaczonym

przez dyrektora placówki, jednak nie później niż do 10-go dnia każdego miesiąca.

10.Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, przysługuje rodzicom zwrot

odpłatności za wyżywienie.

11.Opłaty za korzystanie z przedszkola są uiszczane przez rodziców z góry za każdy

miesiąc, zwroty przysługują rodzicom z dołu, po minionym danym miesiącu.

12.Dyrektor przedszkola może zwolnić rodziców (opiekunów) dziecka z opłaty

stałej za świadczenie ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego

uwzględniając kryteria zawarte w uchwale Rady Miejskiej.

13.Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia na zasadach określonych

w odrębnych przepisach.

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

§ 7

1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem

ust. 2 i 3.

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć

do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może

uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,

w którym kończy 10 lat.

4.Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje się na podstawie złożonych przez rodziców

w miesiącu kwietniu kart zgłoszeń.

5.W przypadku, gdy liczba zgłoszeń jest większa niż miejsc o przyjęciu dziecka do

przedszkola decyduje komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora placówki.

6.Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

  1. dzieci 6-letnie

  2. dzieci matek (ojców) samotnie wychowujących dzieci

  3. matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów.

  4. dzieci z rodzin zastępczych

  5. dzieci uczęszczające już do przedszkola

  6. dzieci korzystające z przedszkola na zasadach całodniowego pobytu.

7.Dalsze warunki, według których będą przyjmowane dzieci ustala każdorazowo

komisja kwalifikacyjna.

Prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu

§ 8

1.W przedszkolu dziecko ma zapewnioną realizację zasad:

1) zasady dobra dziecka

2) zasady równości - wszystkie dzieci mają być traktowane w sposób równy wobec

prawa.

2.Rodzice (prawni opiekunowie), którzy zauważyli, że ich dziecko traktowane jest

niezgodne z wyżej wymienionymi zasadami winni zgłosić się do dyrektora

przedszkola, a w przypadku dalszego niezadowolenia z formy traktowania

ich dziecka, do organu prowadzącego placówkę.

3.W szczególnych wypadkach nieprzestrzegania praw dziecka należy skierować

wniosek o wszczęcie postępowania do Komisji Dyscyplinarnej zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

4.Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

1) właściwego zorganizowania procesu wychowawczo - dydaktycznego

i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź

psychicznej oraz poszanowania jego godności osobistej;

3)życzliwego podmiotowego traktowania przez wszystkich pracowników

przedszkola;

4)poszanowania jego tożsamości, prywatności i godności stworzenia warunków
w przedszkolu zapewniających dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć, zabaw,

spacerów i wycieczek - na terenie przedszkola i poza nim.

Tryb skreślania dziecka z listy wychowanków

§ 9

1.Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola na podstawie

uchwały rady pedagogicznej, gdy:

1) rodzice bez uzasadnienia nie spełniają warunków płatności;

2) w przypadku decyzji lekarskich lub innych specjalistów /psychologa, pedagoga,

lekarza/ o możliwości funkcjonowania w grupie rówieśniczej ze względu na stan

zdrowia, konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu innym

dzieciom.

2.Rodzice (opiekunowie) winni być powiadomieni o zamiarze skreślenia dziecka

z listy przedszkolaków.

3. Dyrektor przedszkola powiadamia pisemnie rodziców (opiekunów) o skreśleniu ,

na podstawie uchwały rady pedagogicznej, dziecka z listy przedszkolaków

z jednoczesnym powiadomieniem do kogo i w jakim terminie może odwołać się od

w/w decyzji.

4.Dziecko może również zostać skreślone z listy wychowanków przedszkola
na pisemny wniosek rodziców.

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 10

1.W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz innych pracowników

obsługi i administracji.

2.Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 11

1.Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz

odpowiada za jej jakość.

2.Nauczyciel jest odpowiedzialny za:

1)bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci;

2)tworzenie warunków wspomagania rozwoju psychofizycznego dzieci, ich

zdolności i zainteresowań;

3)prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych

obserwacji;

4)współdziałanie z rodzicami (opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania

dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających

w szczególności z realizowanego programu wychowania przedszkolnego

i uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

5)doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy

merytorycznej;

6)organizowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną

pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

3.Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału zgodnie z odrębnymi

przepisami.

4.Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony

dyrektora przedszkola, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie

placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

5.Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka,

nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków
i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

6.Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu:

1)poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka;

2)ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

3)włączenie ich w działalność przedszkola.

7.Nauczyciel (nauczyciele) prowadzący oddział organizuje zebrania grupowe
z rodzicami co najmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego. Spotkania indywidualne
z rodzicami są organizowane w miarę potrzeb.

8.Nauczyciel dąży do stymulowania procesów rozwojowych, do optymalnej

aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie własnej inicjatywy. W swoich

działaniach ma obowiązek kierowania się dobrem dziecka, troską o jego zdrowie,
a także poszanowania godności osobistej dzieci.

9.Nauczyciel obowiązany jest wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora

wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

10.1. Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności

dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom,

o których mowa w art.6 Karty Nauczyciela.

10.2.Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art.108 Kodeksu

pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy.

11.Zadania pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola i są one

załącznikiem do niniejszego statutu.

12.Szczegółowy zakres obowiązków pracowników przedszkola, a także ich

odpowiedzialność ustala dyrektor przedszkola w imiennych zakresach czynności.

§ 12

1.Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. Na

pieczęci może być używany skrót nazwy przedszkola.

§ 13

1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującą

instrukcją i ustaleniami Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

2.Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie

mogą być sprzeczne z postanowieniami statutu.

3.Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

4.Zmian w statucie dokonuje się w przypadku zmian przepisów prawa oświatowego

lub na wniosek organów przedszkola.

Radom, dnia………………. 2005r.

Metadane

Data publikacji : 30.06.2005
Obowiązuje od : 27.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Edukacji i Sportu - dyr. Adam Tomala
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry