Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 663


Druk Nr 669

Uchwała Nr 663/2005

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 27.06.2005 r.

w sprawie : utworzenia Technikum Uzupełniającego w Radomiu ul. Sadkowska 19

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr. 142 poz 1591 z póź. zm.), art. 58 ust. 1 i 6

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. tekst jednolity z 2004 r. Nr. 256

poz 2572 ) oraz art. 18 ust.3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15

poz 148 z póź. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Z dniem 1.09.2005 r. tworzy się Technikum Uzupełniające na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radomiu ul. Sadkowska 19 , zwane dalej „Szkołą”, której nadaje się akt założycielski stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Z dniem 1.09.2005 r. Szkołę włącza się w skład Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu ul. Sadkowska19

§ 3

Szkole nadaje się statut stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Szkoła będzie prowadzić gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek

budżetowych.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Derlatka

Załącznik nr.1

do Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu

Nr 663/2005 z dnia 27.06.2005r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z póź. zm., art. 58 ust 1 i 6 ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 ) oraz Uchwały Nr 663/2005 Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 27.06.2005r. w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej w Radomiu ul. Sadkowska 19

z a k ł a d a s i ę

z dniem 1 września 2005 r.

szkołę na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej o nazwie

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJACE

o 3 letnim okresie nauczania

z siedzibą w Radomiu przy ul. Sadkowskiej 19

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej Nr 663/2005

z dnia 27.06.2005r.

Statut Technikum Uzupełniającego

§ 1

1. Technikum Uzupełniające

wchodzące w skład Zespołu Szkół Elektronicznych zwane dalej „Technikum Uzupełniającym”, ma swoją siedzibę w Radomiu przy ul. Sadkowskiej 19

2. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.

3.Organem nadzorującym jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

4. Nazwa Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół składa się

z nazwy zespołu i nazwy technikum uzupełniającego

5. Nazwa Technikum Uzupełniającego używana jest w pełnym brzmieniu.

Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

§ 2

Cele i zadania Technikum Uzupełniającego

1. Cele i zadania Technikum Uzupełniającego:

 1. Zapewnia uczniom możliwość zdobycia zawodu, pełnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami,

 2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości,

 3. Umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania zawodu,

 4. Ponadto Technikum Uzupełniające zapewnia:

 • dochodzenie do zrozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności ( przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp. ),

 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego zrozumienia świata, ludzi i siebie,

 • poszanowanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

 • zdobywanie umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności,

 • zdobywanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,

 • zdobywanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

 • zdobywanie umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób, poszukiwania porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,

 • zdobywanie umiejętności odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

 • rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.

 1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zasad zawartych w Programie Wychowawczym, sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły, udziela uczniom podstawowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Program wychowawczy Technikum Uzupełniającego i program profilaktyki,

dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska,

uchwalany przez radę pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii rady rodziców

i samorządu uczniowskiego , określa dyrektor Technikum Uzupełniającego.

3.Obowiązujące w Technikum Uzupełniającym programy nauczania, program wychowawczy i program profilaktyki powinny stanowić spójną całość.

4.Technikum Uzupełniające kształci w następujących kierunkach:

 • technik urządzeń audiowizualnych

5.Sposób wykonywania zadań Technikum Uzupełniającego, z uwzględnieniem wspomagania ucznia w  jego wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziaływującego środowiska wychowawczego, określa dyrektor Technikum.

6.Zadania nauczycieli i innych pracowników Technikum Uzupełniającego, a także zespołów nauczycielskich, w tym zespołów wychowawczych, zespołów przedmiotowych lub  innych zespołów problemowo-zadaniowych utworzonych przez dyrektora Technikum Uzupełniającego określa dyrektor szkoły.

 1. Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów.

Wewnatrzszkolny system oceniania pełni funkcje informacyjną, motywującą i wspomagającą polegającą na dostarczaniu informacji o postępach ucznia. Ocenianie wewnątrzszkone osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających podstawę programową oraz formułowaniu oceny. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, motywowanie ucznia do dalszej pracy, dostarczanie rodzicom i nauczycielom bieżącej informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Wymagania edukacyjne:

Stopień celujący - otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje nietypowe rozwiązania, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania.

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

Stopień dobry - otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

Stopień dostateczny - otrzymuje uczeń który, opanował wiadomości umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim stopniu trudności.

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe przy pomocy nauczyciela.

Stopień niedosteteczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Bieżące ocenianie odbywa się według sposobów i norm zawartych w przedmiotowych systemach oceniania.

Zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, obniżania wymagań edukacyjnych, zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego oraz sposoby powiadamiania uczniów i rodziców o efektach pracy uczniów, zasady ustalania ocen z zachowania zostaną opracowane przez dyrektora szkoły.

Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych, sprawdzających i klasyfikacyjnych określają odrębne przepisy.

8.Technikum Uzupełniające może prowadzić działalność innowacyjną

i eksperymentalną, zgodnie z odrębnymi przepisami.

9.Zajęcia dodatkowe dla uczniów Technikum Uzupełniającego,

z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, prowadzone są w zależności

od potrzeb i możliwości w tym zakresie.

10.Technikum Uzupełniające zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna, w miarę posiadanych środków.

11. Wewnątrzszkolny system doradztwa, zasady współdziałania Technikum

Uzupełniającego z  instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną

pomoc uczniom, słuchaczom i rodzicom, a także formy współdziałania

z rodzicami określa dyrektor szkoły.

§ 3

Organy Technikum Uzupełniającego

1. Organami Technikum Uzupełniającego są:

 1. dyrektor

 2. rada pedagogiczna

 3. samorząd uczniowski

 4. rada szkoły lub rada rodziców jeżeli zostały utworzone.

Ad. a. Kompetencje dyrektora szkoły:

 • kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

 • sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w szkole,

 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego ich rozwoju,

 • realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

 • współdziała ze szkołami wyższymi, oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych, odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole,

 • może w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego lub rady słuchaczy,

 • jest kierownikiem zakładu dla nauczycieli zatrudnionych w szkole i pracowników nie będących nauczycielami,

 • w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły , radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim lub radą słuchaczy,

 • wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

 • w przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.

Ad. b. Kompetencje rady pedagogicznej:

Kompetencje stanowiące:

 • zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły,

 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu przez radę szkoły,

 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

Kompetencje opiniujące:

 • opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,

 • opiniuje projekt planu finansowego szkoły,

 • opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 • opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w statucie szkoły .

Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela

ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

Ad. c. Samorząd Uczniowski

 • w szkole działa samorząd uczniowski będący społecznym organem szkoły,

 • samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły,

 • zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego określa regulamin samorządu uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów,

 • samorząd szkolny opiniuje wnioski dotyczące skreślenia ucznia z listy uczniów,

 • samorząd ma prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw związanych z działalnością szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw ucznia:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania , z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań, prawo do redagowania i wydawania szkolnej gazety,

 4. prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

 5. samorząd ma prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

Ad. d. Rada Rodziców

 • w szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów

 • zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły

 • rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,

 • rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, do dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

- rada rodziców może , w celu wspierania działalności statutowej szkoły gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy określają odrębne przepisy.

2. Zasady współdziałania między organami szkoły oraz sposoby rozwiązywania

sporów.

 • wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiają swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,

 • rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: radę rodziców, radę słuchaczy, samorząd uczniowski,

 • wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkich decyzji w ciągu 7 dni,

 • wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia, w przypadku sytuacji konfliktowych, każdy z organów szkoły ma możliwość dochodzenia swoich racji:

 1. w przypadku konfliktu rada pedagogiczna - samorząd uczniowski - stroną rozstrzygającą jest dyrektor szkoły,

 2. w przypadku konfliktu rada pedagogiczna - dyrektor - stroną rozstrzygającą jest organ prowadzący szkołę,

 3. w przypadku konfliktów personalnych pracowników szkoły mediatorem jest dyrektor, który zasięga opinii związków zawodowych.

§ 4

Organizacja Technikum Uzupełniającego

1. Podstawową jednostką organizacyjną Technikum Uzupełniającego jest oddział.

2. Liczba uczniów w oddziale Technikum Uzupełniającego powinna wynosić

nie mniej niż 35.

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Technikum

Uzupełniające, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej

w ust.2

4. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy

programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla Technikum Uzupełniającego

są organizowane w oddziałach . Nauczanie języków obcych może być realizowane

w zespołach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 20 uczniów,

z uwzględnieniem poziomu ich umiejętności językowych.

5. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację

podstaw programowych w poszczególnych zawodach, organizowane

są w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych

z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa, określonych odrębnymi przepisami.

Liczbę uczestników zajęć o których mowa, określa arkusz organizacyjny

Technikum Uzupełniającego.

6. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone

na terenie innych jednostek organizacyjnych, w tym szkół wyższych,

Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego.

7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut; w uzasadnionych przypadkach w innym

wymiarze, nie dłuższym niż 60 minut, z zachowaniem ogólnego tygodniowego

czasu zajęć, ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć.

8. Organizację pracowni szkolnych, w szczególności pracowni ćwiczeń praktycznych,

pracowni symulacyjnych oraz warsztatów szkolnych, określa dyrektor Technikum

Uzupełniającego.

9. Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu, z uwzględnieniem odrębnych

przepisów określi dyrektor Technikum Uzupełniającego.

10. Technikum Uzupełniające prowadzi bibliotekę szkolną. Szczegółową organizację

biblioteki i zadania nauczyciela bibliotekarza z uwzględnieniem zadań w zakresie:

 • udostępniania książek i innych źródeł informacji,

 • tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

 • rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

 • organizowania różnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

określa regulamin pracy biblioteki, zatwierdzony przez radę pedagogiczną.

11.Zadania nauczyciela bibliotekarza, zasady współpracy biblioteki szkolnej

z  uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami określa regulamin,

o którym mowa w ust. 10.

12. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym

określa arkusz organizacyjny Technikum Uzupełniającego opracowany przez

dyrektora z  uwzględnieniem szkolnego planu nauczania w terminie

do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdzany jest przez organ

prowadzący Technikum Uzupełniające do dnia 30 maja danego roku.

13. W arkuszu organizacyjnym Technikum Uzupełniającego zamieszcza się

w szczególności:

 • liczbę pracowników Technikum Uzupełniającego, w tym wicedyrektorów i innych pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

 • liczbę godzin edukacyjnych,

 • liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

14. Dyrektor Technikum Uzupełniającego ustala tygodniowy rozkład zajęć

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia.

§ 5

Nagrody i kary

1. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów, określa rada pedagogiczna w porozumieniu z samorządem uczniowskim i radą rodziców.

2.Skreślenia z listy uczniów dokonuje dyrektor szkoły w trybie decyzji administracyjnej, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

Uczeń może być skreślony z listy za:

 • udowodnione przestępstwo o charakterze chuligańskim: rozboje, kradzież itp.

 • zachowanie nie licujące z godnością ucznia, w tym znęcanie się nad młodszymi i rówieśnikami,

 • wejście w kolizję z prawem,

 • spożywania alkoholu, narkotyków,

 • rozprowadzania narkotyków na terenie szkoły,

 • spowodowania fałszywego alarmu bombowego

 • stworzenia zagrożenia życia lub zdrowia uczniów lub pracowników szkoły.

Karę skreślenia z listy uczniów stosuje się gdy wyczerpano wszystkie inne metody oddziałujące na ucznia.

Od decyzji o wymierzeniu kary uczeń może odwołać się do: Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni.

3.Warunki pobytu ucznia w Technikum Uzupełniającym zapewniające mu bezpieczeństwo i ochronę przed przejawami patologii społecznej określi dyrektor szkoły.

§ 6

Zasady rekrutacji

1. Szczegółowe zasady rekrutacji do Technikum Uzupełniającego określa Rada Pedagogiczna na podstawie odrębnych przepisów.

§ 7

Prawa i obowiązki uczniów

1.Prawa i obowiązki uczniów , instytucje oraz tryb składania skarg

w przypadku nie przestrzegania praw ucznia i słuchacza, uwzględniające

międzynarodowe konwencje, ustalany jest wspólnie przez organy o których mowa

w § 3 ust.1.

§ 8

Przepisy końcowe

1. Technikum Uzupełniające, w tym Technikum Uzupełniające wchodzące w skład

zespołu szkół, używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Tablice i pieczęcie Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład zespołu

szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę tego technikum z zastrzeżeniem ust. 3

3. Pieczęć urzędowa Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład zespołu szkół

nie zawiera nazwy tego zespołu.

4. Technikum Uzupełniające może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał

szkolny.

5. Technikum Uzupełniające prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie

z odrębnymi przepisami.

6. Zasady gospodarki finansowej Technikum Uzupełniającego określają odrębne

przepisy.

§ 9

1. Zmian w statucie szkoły dokonuje Rada Pedagogiczna na mocy uchwały. Procedurę wprowadzania zmian do statutu regulują odrębne przepisy.

Metadane

Data publikacji : 30.06.2005
Obowiązuje od : 27.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Edukacji i Sportu - dyr. Adam Tomala
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry