Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 662


Druk nr 678

Uchwała Nr 662/2005

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 27.06.2005 roku

w sprawie utworzenia „Placówki Rodzinnej nr 4” z siedzibą w Radomiu przy ul. Rwańskiej 10.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z później. zmian.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12 i art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zmian.), oraz § 5 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 37, poz. 331) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 sierpnia 2005 r. tworzy się „Placówkę Rodzinną nr 4” z siedzibą w Radomiu przy ul. Rwańskiej 10.

§ 2

„Placówka Rodzinna nr 4” będzie funkcjonowała jako jednostka budżetowa gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia powołania przez Prezydenta Miasta Radomia Dyrektora „Placówki Rodzinnej nr 4” .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 30.06.2005
Obowiązuje od : 27.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - z-ca dyr. Elżbieta Kupidura
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry