Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 661


Druk Nr 677

Uchwała nr 661/2005

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 27.06.2005 roku

w sprawie : Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości - Edycja 2005/2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) uchwala się co następuje :

§ 1

Rada Miejska w Radomiu uchwala Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości - Edycja 2005/2006 stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Miejska w Radomiu upoważnia Prezydenta Miasta Radomia do zatwierdzenia projektu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

§ 3

Rada Miejska w Radomiu zobowiązuje Prezydenta Miasta Radomia do zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu stypendialnego współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w wysokości określonej w projekcie, tj. 25 tys. PLN w roku szkolnym 2005/2006 .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr 661/2005

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 27.06.2005r.

0x01 graphic
0x01 graphic

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

EDYCJA 2005/2006

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, przyznawanych w ramach Działania 2. 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z krajowych środków publicznych.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. „obszary wiejskie” - tereny położone poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys. mieszkańców; miasta do 20 tys. mieszkańców, o ile nie ma w nich publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

 2. „trudna sytuacja materialna” - definicja sytuacji rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę, nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania stypendium w ramach Działania 2.2. ustalona w Ramowym Planie Realizacji Działania 2. 2. dla województwa mazowieckiego przez beneficjenta końcowego.

 3. „Ostateczny odbiorca” - Gmina Miasta Radom.

 4. „Beneficjent końcowy” - Urząd Marszałkowski w Warszawie.

 5. „dochód” - w zakresie definicji dochodu należy posługiwać się definicją dochodu przyjętą w art. 3 ust.1, art. 5 ust. 10 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) oraz
  w Ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.).

 6. „rodzina” - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia,

 7. „gospodarstwo domowe” - pojęcie w Regulaminie tożsame z „rodziną”.

§ 2

 1. Stypendia na podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole średniej kończącej się maturą przyznawane będą w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniom z terenów wiejskich.

 2. Stypendia przyznawane są na wniosek ucznia, bądź jego rodziców lub opiekunów prawnych przez Komisję Stypendialną powołaną przez ostatecznego odbiorcę, zwaną dalej „Komisją”.

 3. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Radomia.

 4. Komisję na potrzeby Projektu, powołuje Prezydent Miasta Radomia.

II. Formy pomocy

§ 3

  1. Stypendia wypłacane są na cele szczegółowo określone w ust. 2 niniejszego paragrafu w formie refundacji kosztów.

  2. Stypendia mogą być wypłacane na refundację całkowitych lub częściowych kosztów:

   1. zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,

   2. posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,

   3. zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,

   4. związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,

   5. czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej,

   6. innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę.

§ 4

  1. Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń (spośród wymienionych w § 3 ust. 2) podejmują stypendyści zamieszczając informację o swoim wyborze we wniosku.

III. Zasady i warunki przyznawania stypendium

§ 5

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości/maturą (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), rozpoczynają lub kontynuują naukę w dwuletnich, uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających w systemie dziennym (z wyłączeniem szkół dla dorosłych),
dla których ostateczny odbiorca jest organem prowadzącym lub dotującym,

2) posiadają stałe zameldowanie na terenie wiejskim,

3) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

  1. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie, z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę w rodzinie nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania stypendium w ramach Działania 2.2. ustalona w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.2. dla województwa mazowieckiego przez beneficjenta końcowego.

3. Stypendium przyznaje się na okres maksymalnie 10 miesięcy do czerwca 2006 roku (włącznie).

4. Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje ostateczny odbiorca.

5. Przyznawanie i wypłacanie stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości zostanie uruchomione pod warunkiem podpisania umowy finansowania Projektu.

IV. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych

§ 6

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest:

    1. złożenie do ostatecznego odbiorcy wniosku o przyznanie stypendium w macierzystej szkole ucznia (wnioski będą dostępne w sekretariatach szkół) ,

    2. dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub oświadczeniami o dochodach za 2004 rok,

    3. dokument potwierdzający miejsce zameldowania,

    4. zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia.

2. Podstawą ustalania prawa do objęcia pomocą w ramach Działania 2.2. ZPORR będą dochody rodziny z 2004 roku.

  1. Wnioski winny być złożone w terminie do 23 września 2005 r. w macierzystej szkole ucznia.

4. Komisja Stypendialna po ogłoszeniu przez Marszałka Województwa Ramowego Planu Wdrażania Działania i przyjęciu Regulaminu przez Radę Miejską w Radomiu przedkłada Prezydentowi Miasta Radomia listę osób spełniających kryteria.

5. Prezydent Miasta Radomia zatwierdza listę osób spełniających kryteria Regulaminu.

6. Po podpisaniu umowy finansowania Projektu przez ostatecznego odbiorcę Prezydent Miasta Radomia ogłasza listę stypendystów.

7. Komisja Stypendialna zawiadomi pełnoletniego ucznia, bądź rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia o przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia.

8. Ostateczny odbiorca podpisuje z pełnoletnim uczniem, bądź rodzicami lub opiekunami prawnymi niepełnoletniego ucznia Umowę wypłacania stypendium w roku szkolnym 2005/2006.

9. Wypłacanie stypendium odbywać się będzie zgodnie z umową finansowania Projektu.

V. Wypłata stypendium

§ 7

1.Kwota stypendium może wynosić maksymalnie 1500,00 PLN w skali roku szkolnego i proporcjonalnie średnio 150,00 PLN w skali miesiąca.

2. Stypendium wypłacane jest w maksymalnie 10 ratach wyłącznie na podstawie przedłożonych faktur/rachunków.

3. Niewykorzystana miesięczna kwota stypendium (do 150 PLN), przechodzi na następny miesiąc, jednak nie dłużej niż do czerwca 2006 roku.

4. Niewykorzystana miesięczna kwota stypendium (różnica pomiędzy 150 PLN a kwotą wynikającą z przedłożonych faktur/rachunków przez stypendystę) zostanie zakwalifikowana do wypłaty w następnych miesiącach (łącznie z następnymi fakturami/rachunkami) jednakże okres rozliczeniowy upływa z końcem czerwca 2006 r.

VI. Instytucje prowadzące obsługę programu stypendialnego

§ 8

1. Obsługę programu stypendialnego prowadzi ostateczny odbiorca i ponosi wszystkie koszty z tym związane.

§ 9

 1. Ostateczny odbiorca jest odpowiedzialny za rekrutację stypendystów, wypłacanie stypendiów w formie refundacji kosztów wcześniej poniesionych przez uczniów związanych z pobieraniem nauki, rozliczanie otrzymanych środków, monitoring projektu oraz przechowywanie dokumentacji związanej z programem.

VII. Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta:

  1. przerwał naukę w szkole,

  2. został skreślony z listy uczniów,

  3. przestał spełniać kryteria wymienione w § 5 ust. 1.

 2. Stypendysta w ciągu 7 dni zawiadamia ostatecznego odbiorcę o wystąpieniu zdarzeń wymienionych w ust. 1.

 3. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust.1, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium na konto wskazane przez ostatecznego odbiorcę w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 11

1. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności związanych z wdrażaniem Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

2. Zapisy Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2. ogłoszonego przez beneficjenta końcowego dla województwa mazowieckiego są wiążące dla ostatecznego odbiorcy
i mogą wpłynąć na brzmienie niniejszego Regulaminu.

§ 12

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały Rady Miejskiej.

2. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Projektu realizowanego w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Metadane

Data publikacji : 30.06.2005
Data modyfikacji : 01.06.2006
Obowiązuje od : 27.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Edukacji i Sportu - dyr. Adam Tomala
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry