Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 660


Druk Nr 687

UCHWAŁA NR 660/2005

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 27.06.2005roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów; pełnomocnictwa dla Prezydenta Miasta Radomia dotyczącego zatwierdzenia projektu stypendialnego z Europejskiego Funduszu Społecznego; zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2005 i 2006 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Radomiu uchwala:

 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Rada Miejska w Radomiu upoważnia Prezydenta Miasta Radomia do zatwierdzenia projektu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

§ 3

Rada Miejska w Radomiu zobowiązuje Prezydenta Miasta Radomia do zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w wysokości określonej w projekcie, tj. około 10 tys PLN w 2005 roku oraz 20 tys. w 2006 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr 660/2005

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 27.06.2005r.

0x01 graphic
0x01 graphic

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów studentom, przyznawanych w ramach Działania 2. 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z krajowych środków publicznych.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. „obszary zmarginalizowane” - Radom Miasto na Prawach Powiatu,

2. „trudna sytuacja materialna” - definicja sytuacji rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę, nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania stypendium w ramach Działania 2.2. ustalona w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.2 dla województwa mazowieckiego przez Beneficjenta Końcowego.

 1. „Ostateczny odbiorca” - Radom Miasto na Prawach Powiatu,

 2. „Beneficjent końcowy” - Urząd Marszałkowski w Warszawie.

 3. „dochód” - w zakresie definicji dochodu należy posługiwać się definicją dochodu przyjętą w art. 3 pkt 1, art. 5 pkt 10 Ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 03 Nr 228 poz. 2255 z późn. zm..), w przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się oraz student samodzielny finansowo utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z późn. zm.).

 4. „rodzina” - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia,

 5. „gospodarstwo domowe” - pojęcie w Regulaminie tożsame z „rodziną”.

§ 2

 1. Stypendia przyznawane będą studentom w celu wspierania rozwoju edukacyjnego.

 2. Stypendia przyznawane są na wniosek studenta przez Komisję Stypendialną powołaną przez Ostatecznego odbiorcę, zwaną dalej „Komisją”.

 3. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Radomia.

 4. Komisję do potrzeb Projektu, powołuje Prezydent Miasta Radomia.

§ 3

 1. Stypendia wypłacane będą w formie pieniężnej.

II. Zasady i warunki przyznawania stypendiów

§ 4

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy spełniają następujące kryteria:

 1. studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych działających na podstawie Ustawy z dnia 12 września 1990 roku o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z 1990 ze zm.) w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym,

 2. posiadają stałe zameldowanie na obszarze powiatu będącego Ostatecznym odbiorcą,

 3. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Dodatkowym kryterium wyboru jest priorytetowe traktowanie studentów:

1) poniżej 25 roku życia,

2) pierwszego roku studiów,

3) niepobierających stypendium socjalnego z innego źródła.

3. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, będzie większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby spełniające dodatkowe kryteria określone w ust. 2 z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę w rodzinie nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania stypendium w ramach Działania 2.2. ustalona w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.2 dla województwa mazowieckiego przez Beneficjenta końcowego.

4. Stypendium przyznaje się na okres maksymalnie 10 miesięcy do lipca 2006 roku (włącznie).

5. Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje Ostateczny odbiorca.

6. Przyznawanie i wypłacanie stypendiów dla studentów w celu wspierania rozwoju edukacyjnego zostanie uruchomione pod warunkiem podpisania umowy dofinansowania Projektu.

III. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych

§ 5

 1. Warunkiem ubiegania się przez studenta o przyznanie stypendium jest:

 1. złożenie do Ostatecznego odbiorcy wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu,

 2. dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu, udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub oświadczeniami o dochodach za rok 2004,

 3. dołączenie do wniosku zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów lub kontynuowaniu studiów w roku akademickim 2004/2005 (z wyłączeniem studentów ostatniego roku studiów), a w przypadku uzyskania statusu studenta pierwszego roku lub kontynuowania nauki w roku akademickim 2005/2006, studenci zobligowani są do przedłożenia aktualnego zaświadczenia przed podpisaniem umowy wypłacania stypendium,

 4. dokument potwierdzający miejsce zameldowania.

 1. Podstawą ustalania prawa do objęcia pomocą w ramach Działania 2.2. ZPORR będą dochody rodziny z 2004 roku.

 2. Dochód na członka rodziny dla studentów niepozostających w związku małżeńskim, ustalany jest na podstawie dochodu osób pozostających wraz z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

 3. Dochód na członka rodziny dla studentów pozostających w związku małżeńskim, ustalany jest na podstawie ich dochodów, a rodzinę stanowi małżeństwo studenckie i ich dzieci.

 4. Wnioski winny być złożone w terminie do 15 lipca 2005 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

 5. Komisja Stypendialna po ogłoszeniu przez Marszałka Województwa Ramowego Planu Realizacji Działania i przyjęciu Regulaminu przez Radę Miejską w Radomiu przedkłada Prezydentowi Miasta Radomia listę osób spełniających kryteria.

 6. Prezydent Miasta Radomia zatwierdza listę osób spełniających kryteria Regulaminu.

 7. Po podpisaniu umowy dofinansowania Projektu przez Ostatecznego odbiorcę Prezydent Miasta Radomia ogłasza listę stypendystów.

 8. Komisja Stypendialna zawiadomi studenta o przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 niniejszego Regulaminu.

 9. Ostateczny odbiorca podpisuje ze studentem/studentką Umowę przekazywania stypendium w roku akademickim 2005/2006 według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Regulaminu. Student zobligowany jest przedłożyć przed podpisaniem umowy aktualne zaświadczenie potwierdzające status studenta.

 10. Wypłacanie stypendium odbywać się będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Ostatecznym odbiorcą a Beneficjentem końcowym.

IV. Wypłata stypendium

§ 6

 1. Stypendium wypłacane jest w formie pieniężnej maksymalnie w 10 ratach miesięcznych do lipca 2006 roku (włącznie):

Kwota stypendium może wynosić maksymalnie 1000,00 PLN w skali roku akademickiego i proporcjonalnie średnio 100,00 PLN w skali miesiąca.

V. Instytucje prowadzące obsługę programu stypendialnego

§ 7

1. Obsługę programu stypendialnego prowadzi Ostateczny odbiorca i ponosi wszystkie koszty z tym związane.

§ 8

l. Ostateczny odbiorca jest odpowiedzialny za rekrutację stypendystów, wypłacanie stypendiów, rozliczanie otrzymanych środków, monitoring projektu oraz przechowywanie dokumentacji związanej z programem.

VI. Postanowienia końcowe

§ 9

1. Stypendysta zawiadamia Ostatecznego odbiorcę, w terminie 7 dni o:

 1. otrzymaniu urlopu od zajęć w uczelni,

 2. skreśleniu z listy studentów,

 3. powtarzaniu roku nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych dokumentem z uczelni,

 4. zaprzestaniu spełniania kryteriów wymienionych w § 4 ust. l.

2. W przypadkach określonych w ust. l student traci prawo do otrzymywania stypendium.

3. Stypendia wypłacone po wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. l, podlegają zwrotowi na wskazane przez Ostatecznego odbiorcę konto w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 10

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności związanych z wdrażaniem Działania 2. 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

2. Zapisy Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 ogłoszonego przez Beneficjenta końcowego dla województwa mazowieckiego są wiążące dla Ostatecznego odbiorcy i mogą wpłynąć na brzmienie niniejszego Regulaminu.

§ 11

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały Rady Miejskiej.

2. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Projektu realizowanego w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Załącznik Nr l. Wniosek o przyznanie stypendium Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wniosek o przyznanie stypendium Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Nazwisko

Miejscowość

Imiona

Imię ojca

Data

Imię matki

Rok studiów

Nr albumu

Metadane

Data publikacji : 30.06.2005
Data modyfikacji : 02.03.2006
Obowiązuje od : 27.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Rozwoju i Promocji - dyr. Jerzy Kacak
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony