Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 659


druk Nr 668

Uchwała Nr 659/2005

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 27.06.2005r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 536/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 15 maraca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź.zm), w związku z art. 41 ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z póź.zm) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr 536/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 13 grudnia 2004r. wprowadza się następujące zmiany:

I. W rozdziale II § 3 dopisuje się następujący punkt:

26. Zakup alkotestów z drukarkami dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

II. W rozdziale III § 5 dopisuje się następujące punkty:

3. W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Prezydent Miasta Radomia powołuje osoby, które posiadają zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu może być uzupełniana wykonywaniem przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy.

5. Wolontariusz wykonuje świadczenie odpowiadające świadczeniu pracy pod nadzorem Przewodniczącego Komisji lub wyznaczonego przez niego członka.

6. Wolontariuszem w GKRPA może być osoba:

1) pełnoletnia i ciesząca się nieposzlakowaną opinią,

2)poinformowana przez Przewodniczącego GKRPA o specyfice pracy w Komisji i konieczności zachowania tajemnicy służbowej,

3) posiada kwalifikacje tj. zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

7. Z wolontariuszem zostanie podpisane stosowne porozumienie.

8. Świadczenia zdrowotne przysługujące wolontariuszowi na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków będą pokrywane ze środków finansowych pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 30.06.2005
Obowiązuje od : 27.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych - dyr. Elwiara Skoczek
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry