Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 653


DRUK NR 682

UCHWAŁA NR 653/2005

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 27.06.2005 roku

w sprawie zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiącymi własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu-Radom), w budynkach przeznaczonych do przekazania aportem do RTBS „Administrator” Spółka z o.o. .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) i pkt 15 oraz art. 40 ust. l i 2 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami), w związku z art. 68 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Od ceny lokalu mieszkalnego, sprzedawanego jako odrębna nieruchomość w trybie bezprzetargowym, wyraża się zgodę na udzielanie bonifikaty w wysokości 95% dla budynków wybudowanych do 1990 roku,

2. Zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej następuje poprzez zaliczenie w poczet ceny sprzedaży mieszkania kwoty w wysokości 4% jego wartości określonej poprzez rzeczoznawcę majątkowego,

3. Uprawnienia do nabycia lokalu z powyższą bonifikatą dotyczą wyłącznie lokatorów, którzy na dzień wykupu lokalu nie posiadają zadłużenia z tytułu opłat związanych z najmem lokalu i zamieszkują w budynkach i w częściach budynków przeznaczonych do przekazania aportem do RTBS „Administrator”.

4.Nabywca lokalu ponosi koszty związane z przygotowaniem lokalu do zbycia, w tym koszty wyceny lokalu, wykonania rzutów odpowiednich kondygnacji budynku, uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz koszty sporządzenia umowy notarialnej, założenia księgi wieczystej i sądowe związane z dokonaniem wpisów w Księgach Wieczystych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 30.06.2005
Data modyfikacji : 06.11.2007
Obowiązuje od : 27.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Zarządzania Nieruchomościami - z-ca dyr. Andrzej Kałowski
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry