Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 637

 

 

 

Druk Nr 660

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 637/2005

 

Rady Miejskiej w Radomiu

 

z dnia 30.05.2005r.

 

 

 

 

 

zmieniająca uchwałę Nr 279/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2003r.

 

w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust.1pkt.2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r.,
Nr 31, poz. 266) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1

 

 

 

W § 4 Uchwały Nr 279/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2003r. w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia wprowadza się następujące zmiany:

 

 

  1.  

    w ust.3 dodaje się wyrazy: „z zastrzeżeniem ust. 3 a”

 

 

  1.  

    po ust.3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

 

 

 

„3a Lokal mieszkalny w budynkach nowobudowanych lub zmodernizowanych będących własnością „Rewitalizacji” Spółki z o.o. w Radomiu na czas nieoznaczony może być wynajęty osobom, których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku jest nie niższy niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie mazowieckim ogłaszanego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) w gospodarstwie jednoosobowym oraz nie niższy niż 40% na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

 

 

 

§ 3

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

 

Tadeusz Henryk Derlatka

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 03.06.2005
Data modyfikacji : 26.09.2018
Obowiązuje od : 30.05.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Rozwoju i Promocji - dyr. Jerzy Kacak
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry