Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 505

 

 

 

Druk nr 507

 

 

 

UCHWAŁA NR 505/2004

 

RADY MIEJSKIEJ w RADOMIU

 

z dnia 11.10.2004 r.

 

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 427/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia
17 maja 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Radomiu oraz ustalenia cen grobów, cen usług pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu

 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

W uchwale nr 427/2004 r. Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 maja 2004 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Radomiu oraz ustalenia cen grobów, cen usług pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu, wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 

1/ w załączniku nr 1 do uchwały nr 427/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia
17 maja 2004 r. - Regulamin Cmentarza Komunalnego w Radomiu, dodaje się § 27
w brzmieniu:

 

 

 

„§ 27.1. Cmentarz Komunalny w Radomiu na okoliczność przeprowadzenia czynności kontrolnych związanych z:

  1.  

    prawidłowością wykonania nowego grobu,

  2.  

    prawidłowością wykonania przebudowy grobu ziemnego na grób murowany,

  3.  

    prawidłowością przygotowania istniejącego grobu do pogrzebu

 

przez podmioty inne niż Cmentarz, sporządza protokół, który podpisuje strona kontrolowana i kontrolująca.

 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę naliczenia i poboru opłaty cmentarnej.”

 

 

 

2/ w załączniku nr 4 do uchwały nr 427/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia
17 maja 2004 r. - Stawki opłat cmentarnych, ust. 1 pkt 7.3. otrzymuje brzmienie:

 

 

 

„7.3. kontrolą prawidłowości przygotowania przez podmioty inne niż Cmentarz Komunalny w Radomiu istniejącego grobu do pogrzebu - 25 zł.”

 

§ 2

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

 

 

 

§ 3

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Cmentarza Komunalnego w Radomiu.

 

 

 

Wnioskodawca Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

Prezydent Miasta Radomia Tadeusz Pyrcioch

Metadane

Data publikacji : 14.10.2004
Data modyfikacji : 21.12.2016
Obowiązuje od : 11.10.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Infrastruktury - dyr. Leszek Ruszczyk
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry