Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 504


Druk nr 503

U C H W A Ł A N R 504/ 2004

R A D Y M I E J S K I E J W R A D O M I U

z dnia 11.10.2004r.

w sprawie: przyjęcia przez Miasto Radom prowadzenia niektórych spraw z zakresu

właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 11 i art. 8 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.96 ust 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.), Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1

Miasto Radom przyjmuje do prowadzenia niektóre sprawy z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - określone w projekcie Porozumienia, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wnioskodawca

Prezydent Miasta Radomia Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Pyrcioch

Metadane

Data publikacji : 14.10.2004
Obowiązuje od : 11.10.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Organizacyjny - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Dłużewski
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry