Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 503


Druk Nr 509

UCHWAŁA Nr .......... /2004

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 11 października 2004r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 438/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego

(aportu) do Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

„Administrator” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i „g” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art.37 ust.2 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 , z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Radomiu uchwala , co następuje:

W Uchwale Nr 438/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Administrator” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1

„Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Miasta Radomia do Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Administrator” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności udziałów Gminy Miasta Radomia w następujących nieruchomościach zabudowanych położonych w Radomiu przy:

- ul. Plac Stare Miasto 7a - oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59

o powierzchni 627 m2 stanowiącą własność

Gminy Miasta Radomia, zapisaną w księdze

wieczystej KW Nr 69 008

- ul. Szpitalna 4 - oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39

o powierzchni 728 m2 stanowiącą w 378/441 części

własność Gminy Miasta Radomia zapisaną w księdze

wieczystej KW Nr 265 `'

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Prezydent Miasta Radomia Tadeusz Pyrcioch

Metadane

Data publikacji : 14.10.2004
Obowiązuje od : 11.10.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Rozwoju i Promocji - dyr. Jerzy Kacak
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry