Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 501


Druk nr 504

Uchwała Nr 501/2004

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 11.10.2004 roku

w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 z siedzibą w Radomiu przy ul. Wośnickiej 28a.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 18 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z później. zmian.) oraz art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zmian.) i § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 900) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 grudnia 2004 r. tworzy się Rodzinny Dom Dziecka nr 2 z siedzibą w Radomiu przy ulicy Wośnickiej 28a.

§ 2

Rodzinny Dom Dziecka nr 2 będzie funkcjonował jako jednostka budżetowa gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia powołania przez Prezydenta Miasta Radomia Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka nr 2.

Wnioskodawca: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Pyrcioch

Prezydent Miasta Radomia

Metadane

Data publikacji : 14.10.2004
Obowiązuje od : 11.10.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - z-ca dyr. Elżbieta Kupidura
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry