Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 495


Druk nr 511

UCHWAŁA NR 495/2004

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 11.10.2004r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Parku Gołębiów Północ w Radomiu.

Na podstawie art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Zbrowskiego, Chrobrego, Terenowej, Hallera na terenie miasta Radomia.

  2. Granice obszaru objętego planem zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

  1. Zakres planu określają ustalenia przepisu art. 15 ust 2 oraz w zależności od potrzeb ustalenia przepisu art. 15 ust 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  2. Przedmiotem planu jest w szczególności przeznaczenie terenu pod funkcje parku miejskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Pyrcioch

Wnioskodawca:

Prezydent Miasta

Metadane

Data publikacji : 14.10.2004
Obowiązuje od : 11.10.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Architektury - dyr. Robert Kornatka
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry