Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 389


Druk Nr 384

Uchwała Nr 389/ 2004

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 22.03.2004r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Rewitalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "g" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z Uchwałą Nr 369/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomia na 2004 rok, Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego „Rewitalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu, poprzez utworzenie nowych udziałów, które w całości obejmie Gmina Miasta Radomia, wnosząc wkład pieniężny na pokrycie nowych udziałów w kwocie 3.000.000 - zł ( trzy miliony ) złotych z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów kamienic położonych w Radomiu przy ulicach:

- Grodzkiej 2, wpisanej do rejestru zabytków pod nr 249/A/84,

- Rwańskiej 10, położonej w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej wpisanej

do rejestru zabytków pod nr 410/A/89.

§ 2

Środki pieniężne o których mowa w § 1 stanowią pozycję wydatków budżetowych Gminy Miasta Radomia w roku 2004 w Dziale 700, Rozdział 70004, § 6010.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 22.03.2004
Data modyfikacji : 05.04.2005
Obowiązuje od : 22.03.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Rozwoju i Promocji - kier. ref. Iwona Celej
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry