Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 387


Druk nr 385

Uchwała Nr 387/2004

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 22.03.2004 roku

w sprawie: zaskarżenia postanowienia Mazowieckiego Kuratora Oświaty

w Warszawie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 59 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z poź. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Radomiu postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady do wniesienia zażalenia na postanowienie nr 2 Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie z dnia 9 marca 2004r. znak: KO.KPG.AM.4701-13/04.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 22.03.2004
Obowiązuje od : 22.03.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Rady Miejskiej - dyr. Michał Łabądź
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry