Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 384


Druk Nr 379

Uchwała Nr 384/2004

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 15.03.2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia zmian oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.39 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm ) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmiany do Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zatwierdza się tekst jednolity Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej nr 384/2004 z dnia 15.03.2004r.

do Statutu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego wprowadza się następujące zmiany:

W Zarządzeniu nr 30 z dn. 2.11.2001r. Dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. T. Chałubińskiego w sprawie organizacji wewnętrznej zakładu (jednolity tekst - stan na 18.09.2003r.) wprowadza się niżej wymienione zmiany :

Rozdz. II ust. I p. 1 pp. 1) otrzymuje brzmienie: Chirurgii Ogólnej z Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia.

Rozdz. II ust. I p. 1 pp. 2) otrzymuje brzmienie: Chirurgii Naczyniowej z Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia.

Rozdz. II ust. I p. 1 pp. 3) otrzymuje brzmienie: Okulistyki z Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia.

Rozdz. II ust. I p. 1 pp. 4) otrzymuje brzmienie: Chirurgii Szczękowo-Twarzowej z Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia.

Rozdz. II ust. I p. 1 pp. 5) otrzymuje brzmienie: Urologii z Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia.

Rozdz. II ust. I p. 1 pp. 10) otrzymuje brzmienie: Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii 1 Dnia.

Rozdz. II ust. I p. 7: słowa „Radiologii Zabiegowej” zastępuje się słowami - „Radiologii i Kardiologii Interwencyjnej”

Rozdz. II ust. II p.1 pp.1) otrzymuje brzmienie: „z Oddziałem Chirurgii Ogólnej z Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia Poradnie:”

Rozdz. II ust. II p.1 pp.2) otrzymuje brzmienie: z Oddziałem Okulistyki z Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia Poradnie:

Rozdz. II ust. II p.1 pp.3) otrzymuje brzmienie: z Oddziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej z Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia.

Rozdz. II ust. II p.1 pp.4) otrzymuje brzmienie: z Oddziałem Urologii z Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia.

Rozdz. II ust. II p.1 pp.5) otrzymuje brzmienie: z Oddziałem Chirurgii Naczyń z Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia.

Rozdz. II ust. II p.1 pp.8) otrzymuje brzmienie: z Oddziałem Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii 1 Dnia Poradnie:

Rozdz. II ust. II p. 1 pp. 8 lit. c) skreśla się słowa „dla Dorosłych”

Rozdz. II ust. II 2 „Przychodnie i Poradnie nie podporządkowane Kierownikom Oddziałów” - dodaje się pp. 5) - „Poradnia Profilaktyki Osób Uzależnionych”.

Ww. zmiany zostają uwzględnione również w schemacie organizacyjnym R.Sz.S.

Metadane

Data publikacji : 17.03.2004
Obowiązuje od : 15.03.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych - dyr. Elwira Skoczek
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry