Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 383


Druk nr 380

UCHWAŁA NR 383/2004

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 15.03.2004 r.

w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie miasta Radomia

Na podstawie art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
art.8 ust.1 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050
z późniejszymi zmianami) oraz art.15 ust.7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się ceny urzędowe za przewozy osób i ich bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Radomia, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ceny urzędowe ustalone w ust.1 są cenami maksymalnymi.

§2

1. Określa się dwie strefy cen obowiązujące przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami osobowymi, na terenie miasta Radomia.

2. Granice I strefy wyznacza znak drogowy E-18a „koniec miejscowości” oraz tabliczka z napisem TAXI II Strefa.

3. II strefa obowiązywać będzie od miejsc ustawienia tabliczki z napisem TAXI II Strefa tj.:

  • przy ul. Energetyków tuż za skrzyżowaniem z ul. Nowa Wola Gołębiowska,

  • przy ul. Potkańskiego tuż za skrzyżowaniem z ul. Nowa Wola Gołębiowska,

  • przy ul. Wapiennej tuż za skrzyżowaniem z ul. Wolanowską,

do granic administracyjnych miasta Radomia.

§3

1. Wprowadza się obowiązek wyposażenia taksówki w tabliczkę informującą
o obowiązujących w tej taksówce cenach za przewozy osób na terenie miasta Radomia.

2. Wzór tabliczki określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabliczkę należy umieścić na szybie tylnych prawych drzwi pojazdu
w sposób umożliwiający swobodne jej odczytanie z zewnątrz i od wewnątrz pojazdu.

§4

Uchwała Nr 115/2003 z dnia 24 marca 2003r. Rady Miejskiej w Radomiu
w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób
i ładunków taksówkami na terenie miasta Radomia
traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

ZAŁĄCZNIK NR 1

STAWKI CEN URZĘDOWYCH

OPŁATA

POCZĄTKOWA

opłata za wynajęcie taksówki i przejazd pierwszego kilometra

5 zł.

OPŁATA

za jedną godzinę postoju

dla wszystkich taryf

30,00 zł.

I STREFA CEN

TARYFA I

stawka za 1 km

obowiązuje w dni powszednie w godz. od 600 do 2200

1,80 zł.

TARYFA II

stawka za 1 km

obowiązuje w dni powszednie w godz. od 2200 do 600 oraz w ciągu całej doby w niedziele i święta

2,70 zł.

II STREFA CEN

TARYFA III

stawka za 1 km

obowiązuje w dni powszednie w godz. od 600 do 2200

3,60 zł

TARYFA IV

stawka za 1 km

obowiązuje w dni powszednie w godz. od 2200 do 600 oraz w ciągu całej doby w niedziele i święta

5,40 zł

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR TABLICZKI INFORMACYJNEJ

(o wymiarach 10 x 6 cm)

CENY OBOWIĄZUJĄCE W TEJ TAKSÓWCE

(za przewozy na terenie miasta RADOMIA)

1. Za wynajęcie taksówki i przejazd pierwszego km ........ zł.

2. Za jedną godzinę postoju dla wszystkich taryf ........ zł.

3. Za 1 km:

  • I STREFA CEN:

TARYFA I

w dni powszednie w godz. od 600 do 2200 ........ zł.

TARYFA II

w dni powszednie w godz. od 2200 do 600 ........ zł.

oraz w ciągu całej doby w niedziele i święta

  • II STREFA CEN:

TARYFA III

w dni powszednie w godz. od 600 do 2200 ........ zł.

TARYFA IV

w dni powszednie w godz. od 2200 do 600 ........ zł.

oraz w ciągu całej doby w niedziele i święta

Metadane

Data publikacji : 17.03.2004
Data modyfikacji : 07.04.2008
Obowiązuje od : 15.03.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Infrastruktury - dyr. Leszek Ruszczyk
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry