Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 382


Druk Nr 378

UCHWAŁA NR 382/2004

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

Z DNIA 15.03.2004 ROKU

zmieniająca Uchwałę Nr 227/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 września 2003 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego gminy miasta Radomia na lata 2003 - 2007

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 , Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami.) oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§1

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 227/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 września 2003 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego gminy miasta Radomia na lata 2003 - 2007:

1/ dodaje się w części „I. INWESTYCJE DROGOWE” na stronie 4 „DROGI GMINNE” pkt.10 w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

Budowa

ul. Listopadowej

2004 - 2006

MZDiK

-

450,0

550,0

500,0

-

1500,0

Środki własne

2/ zmienia się w części „I. INWESTYCJE DROGOWE” na stronie 4 pozycję „OGÓŁEM DROGI”, która otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

OGÓŁEM DROGI

14350,0

20490,0

27400,0

26350,0

21500,0

110090,0

3/ zmienia się pozycję „RAZEM I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII” na stronie 13, która otrzymuje brzmienie:

5

6

7

8

9

10

Razem I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII

34300

65482

69350

65600

56000

290732

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 17.03.2004
Obowiązuje od : 15.03.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Inwestycji - dyr. Eugeniusz Kaczmarek
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry