Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 381


Druk Nr 377

Uchwała Nr 381/2004

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 15.03.2004 r.

w sprawie użyczenia Samodzielnemu Kołu Terenowemu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 158 w Radomiu, zabudowanej nieruchomości Gminy Miasta Radomia, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 209 o pow. 4556 m2, położonej w Radomiu przy ul. Piwnika 3.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000r Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na użyczenie Samodzielnemu Kołu Terenowemu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 158 w Radomiu, zabudowanej nieruchomości Gminy Miasta Radomia, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 209 o pow. 4556 m2, położonej w Radomiu przy ul. Piwnika 3, na okres 10 lat tj. do dnia 31 stycznia 2014r.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr rep. 39616.

§ 2

Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 158 w Radomiu wykorzysta opisaną w § 1 nieruchomość na prowadzenie I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 17.03.2004
Obowiązuje od : 15.03.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Zarządzania Nieruchomościami - dyr. Andrzej Kałowski
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry