Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała Nr 292


Uchwała Nr 292/2003

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 24.11.2003 roku

w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 z siedzibą w Radomiu przy ul. Ostrowieckiej 7.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 18 ust. 1, 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publiczn ych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z później. zmian.) oraz art. 10a pkt 7 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z później. zmian.) i § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 900) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 grudnia 2003 r. tworzy się Rodzinny Dom Dziecka nr 3 z siedzibą w Radomiu przy ulicy Ostrowieckiej 7.

§ 2

Rodzinny Dom Dziecka nr 3 będzie funkcjonował jako jednostka budżetowa gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia powołania przez Prezydenta Miasta Radomia Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka nr 3.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 27.11.2003
Obowiązuje od : 24.11.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry