Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała Nr 289


UCHWAŁA NR 289/2003

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 24.11.2003 roku

w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Radom

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami) w związku z art.4 pkt 7a ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się ceny urzędowe za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej
w granicach administracyjnych miasta Radom w wysokościach określonych
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się uprawnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów
w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Radom - wykaz uprawnionych oraz dokumentów poświadczających uprawnienie do korzystania
z bezpłatnych przejazdów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się wykaz uprawnionych oraz dokumentów poświadczających uprawnienie do korzystania z biletu ulgowego w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Radom, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Przepisy niniejszej uchwały nie dotyczą osób, których uprawnienie do ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej regulują odrębne powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radom.

§ 6

Z dniem 01 stycznia 2004 r. traci moc uchwała nr 474/2000 Rady Miejskiej
w Radomiu z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych oraz opłat dodatkowych za przewozy środkami zbiorowej komunikacji miejskiej
w Radomiu
(zmieniona uchwałą nr 565/2001 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia
23 kwietnia 2001 r., uchwałą nr 633/2001 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia
25 września 2001 r. oraz uchwałą nr 764/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia
1 lipca 2002 r.) oraz uchwała nr 535/97 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia
18 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych i dokumentów uprawniających do korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami zbiorowej komunikacji miejskiej w Radomiu (zmieniona uchwałą nr 252/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2000 r. oraz uchwałą nr 717/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 marca 2002 r.).

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 r.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego a ponadto podlega ogłoszeniu w autobusach i w punktach informacyjnych Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr 289/2003

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 24.11.2003 r.

L.p.

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego (zł.)

Cena biletu ulgowego

(zł.)

1.

Bilet jednorazowy

1,80

1,00

2.

Karnet 10 - cio przejazdowy

14,60

8,00

3.

Miesięczny na 1 linię

50,00

28,00

4.

Miesięczny na 2 linie

56,00

31,00

5.

Miesięczny na wszystkie linie

70,00

39,00

6.

Okresowy 30 dniowy imienny na 1 linię

52,00

29,00

7.

Okresowy 30 dniowy imienny na 2 linie

58,00

32,00

8.

Okresowy 30 dniowy imienny na wszystkie linie

72,00

40,00

9.

Okresowy 15 dniowy imienny na 1 linię

26,00

15,00

10.

Okresowy 15 dniowy imienny na 2 linie

29,00

16,00

11.

Okresowy 15 dniowy imienny na wszystkie linie

36,00

20,00

12.

Okresowy 5 dniowy imienny od poniedziałku do piątku

18,00

10,00

13.

Na okaziciela 30 dniowy

80,00

44,00

14.

Na okaziciela 15 dniowy

42,00

23,00

15.

Na okaziciela 7 dniowy

23,00

13,00

16.

Na okaziciela jednodniowy

5,60

3,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały nr 289/2003

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 24.11.2003 r.

Wykaz uprawnionych i dokumentów poświadczających uprawnienie
do korzystania z bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej
w granicach administracyjnych miasta Radom

 1. dzieci w wieku do lat 4 - na podstawie ustnego oświadczenia opiekuna,

 2. osoby powyżej 70 roku życia - na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego wiek,

 3. ociemniali wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem - na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych,

 4. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, za które uważa się osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej według ZUS lub KRUS oraz osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w drodze orzeczenia zespołu
  ds. orzekania o niepełnosprawności wraz ze wskazanym przez nich opiekunem - na podstawie:

 • wypisu z treści orzeczenia ZUS lub KRUS stwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji lub

 • zaświadczenia ZUS lub KRUS stwierdzającego zaliczenie wyrokiem sądu do
  I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji lub

 • legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez zespół ds. orzekania
  o niepełnosprawności stwierdzającej znaczny stopień niepełnosprawności lub

 • wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzającego zaliczenie do I grupy inwalidów.

 1. radni Rady Miejskiej - na podstawie imiennego biletu wolnej jazdy wydanego przez MZDiK,

 2. dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie:

 • legitymacji wydanej przez placówkę oświatową dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych (wzór MEN-II/182) wraz z legitymacją szkolną lub

 • legitymacji wydanej przez Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym przy Zarządzie Głównym TPD wraz z legitymacją szkolną w odniesieniu do osób uczących się lub

 • wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidów wraz z legitymacją szkolną w odniesieniu do osób uczących się lub

 • legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez zespół ds. orzekania
  o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia wraz
  z legitymacją szkolną w odniesieniu do osób uczących się lub

 • legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez zespół ds. orzekania
  o niepełnosprawności stwierdzającej znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia wraz z legitymacją szkolną w odniesieniu do osób uczących się.

 1. opiekun dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 6 na trasie przejazdu określonej w zaświadczeniu wydanym przez stosowną placówkę oświatową,

 2. umundurowani funkcjonariusze Policji,

 3. umundurowani żołnierze Żandarmerii Wojskowej,

 4. umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Radomiu,

 5. zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu 50 l krwi - na podstawie imiennego biletu wolnej jazdy wydanego przez MZDiK,

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały nr 289/2003

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 24.11.2003 r.

Wykaz uprawnionych i dokumentów poświadczających uprawnienie
do korzystania z biletu ulgowego w wysokości 1,00 zł. w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Radom

 1. dzieci powyżej 4 roku życia do czasu rozpoczęcia nauki - na podstawie ustnego oświadczenia opiekuna,

 2. dzieci i młodzież szkolna - na podstawie legitymacji szkolnej,

 3. emeryci i renciści - na podstawie aktualnego odcinka emerytury lub renty wraz z dowodem osobistym bądź legitymacji emeryta lub rencisty wraz z dowodem osobistym,

 4. inwalidzi słuchu - na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Głuchych z pieczęcią o treści „Inwalida słuchu”,

 5. zasłużeni honorowi dawcy krwi I stopnia - na podstawie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydanej przez Zarząd Okręgowy PCK oraz dowodu osobistego,

 6. żołnierze zasadniczej służby wojskowej - na podstawie książeczki wojskowej.

 7. Metadane

  Data publikacji : 27.11.2003
  Data modyfikacji : 30.10.2008
  Obowiązuje od : 24.11.2003
  Podmiot udostępniający informację:
  Urząd Miejski w Radomiu
  Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
  Wydz. Inrastruktury
  Osoba udostępniająca informację:
  Agata Gierczak

Opcje strony

do góry