Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/172,Uchwala-nr-279.html
2020-07-06, 20:07

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 279

 

 

 

Uchwała Nr 279/ 2003

 

Rady Miejskiej w Radomiu

 

z dnia 24.11.2003r.

 

 

 

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia.

 

 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz art.21 ust.1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego / Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733 z późniejszymi zmianami / Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia, zwanej w treści uchwały „Gminą”.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego / Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późniejszymi zmianami / zwana jest w niniejszej uchwale “ustawą”.

 

 

 

§ 3

 

 

 

1. Mieszkaniowy zasób Gminy tworzą lokale stanowiące własność Gminy, komunalnych osób prawnych i spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem Gminy, z wyjątkiem lokali stanowiących własność Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Administrator” Sp. z o.o., a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.

 

2. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy wchodzą następujące rodzaje lokali:

 

a/ socjalne - zdefiniowane w art.2 ust.1 pkt.5 ustawy,

 

b/ pozostałe lokale mieszkalne w tym:

 

- mieszkalne przyznawane na czas nieoznaczony,

 

- zamienne, zdefiniowane w art.2 ust.1 pkt. 6 ustawy.

 

 

 

§ 4

 

 

 

1. Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się sumę wszystkich dochodów brutto członków gospodarstwa domowego osiągniętych w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających złożenie wniosku.

 

2. Lokal mieszkalny może być wynajęty osobie jeżeli osoba ubiegająca się, jej współmałżonek oraz osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

 

3. Lokal mieszkalny na czas nieoznaczony może być wynajęty osobom, których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku jest nie niższy niż 100% najniższej emerytury i nie przekracza 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz nie niższy niż 75% najniższej emerytury i nie przekracza 125 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

4. Lokal socjalny może być wynajęty osobom, których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku nie przekracza 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 75 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

5. Za członków gospodarstwa domowego uznaje się wszystkie osoby bliskie, z którymi ma zamieszkać osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego, wymienione w § 7 ust.1 pkt.1.

 

6. Trudną sytuację materialną ustala się na podstawie złożonych dokumentów o dochodach i oświadczeń majątkowych osób ubiegających się o lokal i ich współmałżonków oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania.

 

Rodzaj dokumentów oraz wzór oświadczenia majątkowego określi Społeczna Komisja Mieszkaniowa.

 

 

 

I. Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony.

 

§ 5

 

 

 

1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony przysługuje osobom, których potrzeby mieszkaniowe nie są i nie były zaspokojone oraz znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

 

2. Przez osobę, której potrzeby mieszkaniowe nie są zaspokojone rozumie się osobę, która jest stałym mieszkańcem Gminy Miasta Radomia, spełniającą jeden z poniższych warunków:

 

a/ utraciła mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,

 

b/ mieszka w lokalu, gdzie na osobę uprawnioną do zamieszkiwania przypada

 

mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi,

 

c/ mieszka w lokalu nie spełniającym wymogów lokalu przeznaczonego na

 

stały pobyt ludzi,

 

d/ opuściła Dom Dziecka w wyniku osiągnięcia pełnoletności,

 

e/ jest sierotą i uzyskała pełnoletność.

 

3. Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej w rozumieniu niniejszej uchwały to osoby, które spełniają kryterium dochodowe określone w § 4 ust.3.

 

 

 

§ 6

 

 

 

1. Oprócz osób, o których mowa w § 5 ust.1 pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony w budynku stanowiącym mieszkaniowy zasób Gminy przysługuje osobom, które :

 

1/ uzyskały w trybie odrębnych przepisów pozwolenie na nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne w obiektach budowlanych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy,

 

2/dokonały remontu kapitalnego lokalu na podstawie umowy zawartej z Wynajmującym,

 

3/ zobowiązane są do opróżnienia lokalu w związku z inwestycją Gminy lub

 

przeznaczeniem nieruchomości na inne cele,

 

4/ zobowiązane są do opróżnienia lokalu w związku z modernizacją budynku,

 

5/ spłaciły zadłużenie czynszowe za poprzedniego Najemcę na podstawie przyjętego zobowiązania uzgodnionego z Wynajmującym.

 

 

 

II. Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez Najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

 

§ 7

 

 

 

1. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy następuje z :

 

1/ osobami wymienionymi w art. 26 pkt 12. ustawy

 

Okres wspólnego zamieszkiwania musi być potwierdzony poprzez fakt zameldowania w lokalu na pobyt stały. Nie dotyczy to osób, które w chwili śmierci Najemcy miały tytuł prawny do zajmowania innego lokalu mieszkalnego,

 

2/ osobami, które pozostały w lokalu spełniającym normy lokalu zamiennego określone w art. 2 ust. 1 pkt. 6 ustawy, opuszczonym przez Najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci Najemcy.

 

2. Warunkiem zawarcia umowy z osobami określonymi w ust.1 pkt.2 jest:

 

a/ brak możliwości zamieszkiwania wspólnie z rodzicami - posiadanie własnej

 

rodziny,

 

b/ brak możliwości przekwaterowania na poprzednie miejsce zamieszkania

 

/ na jedną osobę przypada mniej niż 7 m2 powierzchni pokoi /,

 

c/ brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

 

d/ fakt zamieszkiwania wspólnie z Najemcą winien być poparty oświadczeniami

 

sąsiadów,

 

e/ faktyczne zamieszkiwanie z Najemcą do chwili jego śmierci,

 

f/ faktyczne zamieszkiwanie z Najemcą do chwili opuszczenia lokalu przez okres

 

co najmniej 2 lat.

 

3. Z osobami wymienionymi w ust.1 umowy najmu mogą być zawarte:

 

1/ gdy na dzień złożenia wniosku nie zalegają z zapłatą czynszu i pozostałych opłat lub zawrą ugodę dotyczącą spłaty zaległości,

 

2/ dokonają na własny koszt remontu lokalu , jeśli jest on wymagany.

 

 

 

§ 8

 

 

 

1. Osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego do dnia wejścia w życie ustawy przez okres nie krótszy niż 10 lat wstępuje z mocy prawa w stosunek najmu tego lokalu po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli właściciel nie wniesie w tym okresie powództwa o nakazanie tej osobie przez sąd opróżnienia lokalu lub jeżeli w tym samym terminie nie wniesiono powództwa o ustalenie nieistnienia stosunku najmu.

 

2. W dniu nawiązania umowy najmu, o której mowa w ust. 1, czynsz najmu takich lokali jest naliczany w wysokości 3% wartości odtworzeniowej w stosunku rocznym.

 

 

 

 

 

§ 9

 

 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Najemcy istnieje możliwość zawarcia umowy najmu z osobami wymienionymi w § 7 pkt. 1 wspólnie z Nim zamieszkującymi.

 

§ 10

 

 

 

1. Lokal zamienny w budynku stanowiącym mieszkaniowy zasób Gminy mogą

 

uzyskać osoby, które:

 

1/ uprawnione są do lokalu zamiennego w związku z zamieszkiwaniem w budynku podlegającym wyłączeniu z użytkowania ze względu na zagrożenie życia i zdrowia lokatorów, które opłacały w dniu wejścia w życie ustawy czynsz regulowany,

 

2/ utraciły mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru a opłacały w dniu wejścia w życie ustawy czynsz regulowany,

 

3/ zobowiązane są do opróżnienia dotychczas zajmowanego lokalu wymagającego naprawy koniecznej,

 

4/ uprawnione są do uzyskania lokalu zamiennego na podstawie wyroku sądowego,.

 

5/ zobowiązane są do opróżnienia lokalu w związku z inwestycją Gminy lub

 

przeznaczeniem nieruchomości na inne cele,

 

6/ zobowiązane są do opróżnienia lokalu w związku z modernizacją budynku.

 

 

 

§ 11

 

 

 

1. Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2 mogą być oddane w najem ze stawką czynszu w wysokości 3% wartości odtworzeniowej lokalu w stosunku rocznym.

 

2. Jeżeli lokal tego wymaga Najemca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt remontu koniecznego bez możliwości zwrotu kosztów w żadnej formie.

 

3. Najemca zobowiązany jest posiadać dochody gwarantujące płatność czynszu i pozostałych opłat.

 

4. Wykup na własność przez najemcę lokalu określonego w ust. 1 może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia zawarcia umowy najmu.

 

 

 

§ 12

 

 

 

W celu likwidacji lokali niesamodzielnych lokatorowi mieszkającemu w takim lokalu można wynająć wolne pod względem prawnym i fizycznym izby, jeżeli zajmuje część lokalu wspólnego, w którym przypada mniej niż 10 m2 powierzchni pokoi na jedną osobę uprawnioną, gdy na dzień złożenia wniosku nie zalega z zapłatą czynszu i pozostałych opłat i dokona na własny koszt remontu koniecznego lokalu bez możliwości zwrotu kosztów w żadnej formie, jeżeli jest on wymagany i spłaci zadłużenie czynszowe za poprzedniego Najemcę na podstawie przyjętego zobowiązania uzgodnionego z Wynajmującym.

 

 

 

§ 13

 

 

 

1. W przypadkach określonych w § 5 ust. 2 pkt. b, c, d, e, § 7 ust. 1 pkt. 2, § 11 ust. 1 oraz § 12 przed zawarciem umowy najmu Najemcy zobowiązani są do wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.

 

2. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez Najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu, zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

3. W uzasadnionych przypadkach naliczona kaucja może być rozłożona na raty miesięczne płatne w ciągu roku.

 

 

 

III. Warunki dokonywania zamiany lokali mieszkalnych.

 

 

 

§ 14

 

 

 

1. Lokale mieszkalne mogą być wynajmowane w drodze zamiany dobrowolnej Najemcy lub osobie bliskiej dotychczas z nim zamieszkującej i przez niego wskazanej.

 

2. Najemcy lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy mogą dokonywać zamiany dobrowolnej zajmowanych przez siebie lokali na inne lokale w w/w zasobie, na lokale spółdzielcze oraz na lokale i budynki będące własnością prywatną.

 

3. Przy zamianie z lokatorem lokalu spółdzielczego niezbędna jest pisemna zgoda spółdzielni mieszkaniowej.

 

4. Zamiana lokalu zajmowanego przez Najemcę na lokal lub dom stanowiący przedmiot własności osobistej wymaga przeniesienia własności.

 

5. Lokale mogą być wynajmowane osobom przekazującym dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji gminy w zamian za dostarczany lokal będący w zasobie Gminy. Dostarczenie lokalu o większej powierzchni użytkowej bez konieczności spłaty zaległości i wykonania remontu wymaga pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 

6. Jeżeli Najemca uzyskuje na podstawie ust. 5 lokal będący własnością Gminy lokal o powierzchni pokoi mniejszej od powierzchni pokoi w lokalu dotychczas zajmowanym, to może jednocześnie w drodze zamiany uzyskać odrębny lokal jego wstępny lub pełnoletni zstępny zamieszkujący do czasu zamiany stale z Najemcą.

 

7. Warunkiem dokonania zamiany przez Najemców lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy lub uzyskania lokalu o większej powierzchni w trybie ust.5 jest spłata zadłużenia czynszowego ciążącego na przyznawanym lokalu oraz wykonanie na własny koszt remontu koniecznego tego lokalu bez możliwości zwrotu kosztów w żadnej formie.

 

8. Przy zamianie pomiędzy Najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach Wynajmujący może żądać dodatkowych dokumentów /wydruk płatności za co najmniej 6 miesięcy, zaświadczenia o dochodach/ umożliwiających ustalenie możliwości regularnej płatności czynszu i pozostałych opłat. Zgoda na zamianę jest możliwa po ustaleniu przez Wynajmującego możliwości terminowego regulowania czynszu.

 

9. Najemcom zamieszkującym w budynkach, w których Gmina prowadzi sprzedaż lokali mieszkalnych, którzy nie skorzystali z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu zajmowanego lokalu może zostać zaoferowane wynajęcie innego lokalu, spełniającego wymagania lokalu zamiennego. Wysokość czynszu i opłat w lokalu zamiennym musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego.

 

 

 

IV. Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

 

 

 

§ 15

 

 

 

1. Lokale mieszkalne będące mieszkaniowym zasobem Gminy mogą być wynajmowane jako lokale socjalne, jeżeli odpowiadają następującym warunkom:

 

a/ nadają się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny,

 

b/ powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego Najemcy wynosi 5 m2

 

c/ lokale o obniżonej wartości użytkowej.

 

2. Prezydent Miasta Radomia wyznacza w mieszkaniowym zasobie Gminy lokale, które po opróżnieniu będą oddawane w najem jako lokale socjalne.

 

 

 

§ 16

 

 

 

1. Lokal socjalny mogą uzyskać osoby, które:

 

1/ nabyły uprawnienia do uzyskania lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądowego,

 

2/ opuściły Dom Dziecka po uzyskaniu pełnoletności, ale ich dochody nie kwalifikują ich do wynajmu lokalu mieszkalnego,

 

3/ zobowiązane są do opróżnienia lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego, w związku z inwestycją Gminy lub przeznaczeniem nieruchomości na inne cele ,

 

4/ zobowiązane są do opróżnienia lokalu w związku z modernizacją budynku

 

5/ nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i są w trudnej sytuacji materialnej,

 

6/ uprawnione są do uzyskania lokalu w związku z zamieszkiwaniem bez tytułu prawnego w budynku podlegającym wyłączeniu z użytkowania ze względu na zagrożenie życia i zdrowia lokatorów,

 

7/ uprawnione są do uzyskania lokalu w związku z zamieszkiwaniem w budynku podlegającym wyłączeniu z użytkowania ze względu na zagrożenie życia i zdrowia lokatorów, ale ich dochody nie kwalifikują ich do wynajmu lokalu mieszkalnego,

 

8/ utraciły mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru a opłacały w dniu wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, ale ich dochody nie kwalifikują ich do wynajmu lokalu mieszkalnego,

 

9/ pozostały w lokalu opuszczonym przez Najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci Najemcy, a których dochody nie kwalifikują do uzyskania lokalu mieszkalnego.

 

 

 

§ 17

 

 

 

Lokale socjalne wynajmowane są na okres co najmniej 1 roku z możliwością przedłużenia o kolejne lata o ile osoba ubiegająca się o wynajem spełnia kryteria zawarte w § 4 ust.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych.

 

 

 

§ 18

 

1. Załatwianie spraw najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego rozpoczyna się od złożenia wniosku o najem lokalu.

 

2. Zgodnie z zawartą umową wnioski składane są do Zarządcy zarządzającego mieszkaniowym zasobem Gminy

 

3. Tryb przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego jest jawny. Jawne są też kryteria wyboru osób, z którymi umowy powinny być zawierane.

 

4. Warunkiem niezbędnym do wynajęcia lokalu mieszkalnego osobom wymienionym w § 5 ust. 2 pkt. b, c, d, e oraz lokalu socjalnego osobom wymienionym w § 16 ust. 1 pkt. 2 i 5 jest uzyskanie pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 

5. Społeczna Komisja Mieszkaniowa jest zespołem opiniującym, w skład którego wchodzą przedstawiciele Rady Miejskiej, Prezydenta Miasta Radomia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, związków zawodowych i Zarządcy. - wytypowani przez w/w jednostki. Prezydent Miasta Radomia powołuje Zarządzeniem Społeczną Komisję Mieszkaniową, która działa przy Zarządcy

 

6. Przy opiniowaniu wniosków o wynajem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych Społeczna Komisja Mieszkaniowa winna uwzględniać m.in.:

 

1/ szczególnie długi okres oczekiwania /minimum 5 lat/,

 

2/ sytuację zdrowotną wnioskodawcy i jego rodziny,

 

3/ stan techniczny i wyposażenie w urządzenia techniczne zajmowanego lokalu.

 

7. W przypadku nie przyjęcia przez osobę posiadającą pozytywną opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej trzech kolejnych propozycji wynajmu lokalu, osobę taką skreśla się z wykazu.

 

8. Osoba skreślona z wykazu z przyczyny, o której mowa w ust.7 może być na nią wpisana ponownie po upływie roku od skreślenia, jeżeli spełnia warunki określone w niniejszej uchwale i ponownie uzyskała pozytywną opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 

§ 19

 

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

 

 

 

§ 20

 

 

 

Traci moc Uchwała Nr 250/96 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 lutego 1996 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Radomia i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.

 

 

 

§ 21

 

 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w  życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Tadeusz Derlatka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowelizacje lub dokumenty nowelizowane

Metadane

Data publikacji : 26.11.2003
Data modyfikacji : 26.09.2018
Obowiązuje od : 24.11.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Zarządzania Nieruchomościami
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony