Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 241


Uchwała Nr 241/2003

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 22 września 2003 r.

w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, położonej w Radomiu przy ulicy Wrzosowej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 269/2 o powierzchni 146 m2.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.13 ust.1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, położonej w Radomiu przy ulicy Wrzosowej, oznaczonej
w ewidencji gruntów nr 269/2 o powierzchni 146 m2, w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości, ozn. w ewidencji gruntów jako działki nr 269/1 i 270, z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania jednej z tych działek.

Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta Nr 73821.

§2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 30.09.2003
Obowiązuje od : 22.09.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry