Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 238


UCHWAŁA Nr 238/2003

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 22 września 2003r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Miasta Radomia nieruchomości częściowo zabudowanej gminnym budynkiem mieszkalnym, położonej w Radomiu przy ulicy Domagalskiego 13 - w trybie komunalizacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku - z późn. zm.), art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zmianami) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości częściowo zabudowanej gminnym budynkiem mieszkalnym, położonej w Radomiu przy ulicy Domagalskiego 13. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów miasta Radomia jako działka Nr 234/20 (Obr. XII, ark. 123) o powierzchni 611 m2 (określona na załączniku graficznym do nin. uchwały kolorem czerwonym).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 30.09.2003
Obowiązuje od : 22.09.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry