Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 237


Uchwała Nr 237/2003

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 22 września 2003r

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, położonej w Radomiu przy ulicy Tartacznej .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, położonej w Radomiu przy ulicy Tartacznej, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Radomia jako działka Nr 89/5 o powierzchni 1672 m2, zapisanej w KW Nr 98641.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 30.09.2003
Obowiązuje od : 22.09.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry