Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 236


UCHWAŁA NR 236/2003

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 22 września 2003r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 46/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 grudnia 2002 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr geod. 135 i 136 przy ul. Okulickiego 4 i 6 w Radomiu.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu nr 46/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr geod. 135 i 136 przy ul. Okulickiego 4 i 6 w Radomiu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 30.09.2003
Obowiązuje od : 22.09.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry