Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 235


UCHWAŁA NR 235/2003

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

Z dnia 22.09.2003r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Radomia na terenie położonym przy ul. Złotej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 8 ust. 1, art. 10, art. 26, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)

uchwala się:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr geod. 235 i 236/2 przy ul. Złotej w Radomiu, zwany dalej planem.

ROZDZIAŁ I

Ustalenia ogólne

§ 1

Plan obejmuje tereny działek nr geod. 235 i 236/2 przy ul. Złotej w Radomiu.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

 1. ochrona interesu publicznego na terenie objętym planem w zakresie:

 1. komunikacji publicznej,

 2. zabezpieczenia terenów pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej miasta,

 3. ochrony środowiska przyrodniczego,

 1. uzyskanie ładu przestrzennego na przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe terenie.

§ 3

 1. Przedmiotem planu jest:

 1. ustalenie przeznaczenia terenu strefy funkcjonalnej MN - tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

 2. ustalenie przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego na terenach, o których mowa w pkt. 1).

 1. Tereny, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) mogą być częściowo wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub częściowo z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym na zasadach określonych w dalszych przepisach

§ 4

 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1: 1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące ustalenia graficzne na rysunku planu:

 1. linie rozgraniczające tereny strefy funkcjonalnej,

 2. granice opracowania terenu.

§ 5

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

 1. Planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1,

 2. Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

 3. Przepisach ogólnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

 4. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które przeważa w strefie funkcjonalnej,

 5. Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, a które mogą być realizowane z zachowaniem warunków podanych w ustaleniach szczegółowych,

 6. Strefie - należy przez to rozumieć wszystkie tereny w granicach opracowania planu o tym samym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym.

§ 6

Na obszarze objętym planem obowiązują następujące wymogi w zakresie ochrony środowiska:

 1. Obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych przepisami szczególnymi i odrębnymi.

 2. Przy realizacji inwestycji obowiązuje zapewnienie miejsca na gromadzenie odpadów.

 3. Należy wykonać docelowo sieci infrastruktury technicznej minimum w zakresie - energetycznej, wod.-kan. i deszczowej - włączone do systemu miejskiego.

 4. Należy wprowadzić bądź zachować szatę roślinną na terenach wolnych od zainwestowania na obszarze min. 30% powierzchni każdej działki budowlanej.

ROZDZIAŁ II

Ustalenia szczegółowe

§ 7

 1. Ustala się tereny strefy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN.

 2. W strefie, o której mowa w ust. 1 ustala się jako przeznaczenie podstawowe terenu mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze i szeregowe.

 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na obszarach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

 1. liniowe, punktowe i kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji,

 2. drobny handel i usługi towarzyszące zabudowie jednorodzinnej.

 1. Obiekty i urządzenia o funkcji dopuszczalnej w strefie, ustalone w ust. 3 można realizować pod warunkiem, że stanowią uzupełnienie obiektów o funkcji podstawowej, o której mowa w ust. 2.

 2. Na obszarze strefy zabudowy mieszkaniowej MN obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:

 1. Kształtowanie zabudowy i jej charakter podlega ograniczeniom i uwarunkowaniom wynikającym z Normy PN-89/L-49001, której przedmiotem są parametry stałych powierzchni ochrony lotniska przed sztucznymi i naturalnymi obiektami, mogącymi stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego:

 1. ograniczone są możliwości sytuowania dużych zabudowań o powierzchniach zabudowy lub jednolitych powierzchniach bocznych o wielkości przekraczającej 200 m2,

 2. wysokość projektowanej zabudowy wraz z kominami i antenami nie może przekroczyć rzędnej 210 m n.p.m,

 3. lokalizacje obiektów, projekty zagospodarowania terenu i projekty budowlane podlegają opiniowaniu przez odpowiednie władze cywilne i wojskowe, czuwające nad bezpieczeństwem ruchu lotniczego, przede wszystkim dotyczy to projektów o szczególnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego jak maszty, wieże antenowe, linie energetyczne, kominy, zabudowa przemysłowa i budownictwo wielorodzinne.

 1. Wysokość budynków - do dwóch kondygnacji, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym. Dachy spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych do 45o. Budynki mogą być podpiwniczone.

 2. Podział geodezyjny terenu strefy na działki budowlane może nastąpić po sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu dla całej strefy, przez osobę uprawnioną, z zachowaniem ustaleń zawartych w niniejszym ust. 5.

 3. Minimalne wielkości powierzchni działek pod zabudowę wyłącznie mieszkaniową jednorodzinną ustala się:

 1. w zabudowie wolnostojącej - 600 m2

 2. w zabudowie bliźniaczej - 400 m2

 1. Ustala się minimalną szerokość frontu działek:

 1. w zabudowie wolnostojącej - 18,0 m,

 2. w zabudowie bliźniaczej - 12,0 m.

 1. Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy działki: 30%.

 2. Powierzchnie działek pod zabudowę jednorodzinną z możliwością lokalizacji usług wynikać winny z wymagań funkcjonalnych i programowych tej inwestycji.

 3. Komunikację wewnętrzną strefy MN stanowi droga wewnętrzna o szerokości w liniach rozgraniczenia: minimum 10,0 m,

 4. Wjazdy na poszczególne działki bezpośrednio z wewnętrznej drogi dojazdowej.

 5. Dopuszcza się realizację drogi dojazdowej w formie sięgacza pod warunkiem zakończenia go placykiem manewrowym o wymiarach 12,5 x 12,5 m,

 6. Dopuszcza się realizację komunikacji wewnętrznej jako ciągu pieszo - jezdnego o szerokości w liniach rozgraniczenia: minimum 10,0 m,

 7. Odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od wewnętrznej drogi dojazdowej w strefie MN ustala się:

 1. dla zabudowy mieszkaniowej minimum 5,0 m,

 2. dla usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej minimum 2,0 m.

 1. Dopuszcza się włączenie drogi wewnętrznej dojazdowej lub ciągu pieszo - jezdnego w strefie MN do ulicy Złotej - wjazdem bramowym.

 2. Na terenie drogi dojazdowej lub ciągu pieszo jezdnego zakazuje się realizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem realizacji urządzeń technicznych drogi związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu, o ile to umożliwiają parametry drogi.

 3. Na terenie drogi dojazdowej dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu poza jezdnią oraz pod warunkiem nie naruszenia wymagań określonych w odrębnych przepisach.

 4. Ogrodzenia frontowe i boczne należy realizować wg przepisów szczególnych i odrębnych do wysokości maksimum 1,8 m.

§ 8

Ustala się zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną obszaru objętego planem:

 1. Realizacja zmian wprowadzanych planem miejscowym nie może utrudniać warunków i czynności eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem istniejących naziemnych i podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.

 2. Rozbudowa i przebudowa funkcjonujących urządzeń infrastruktury technicznej, wynikające z niniejszego planu, powinny być prowadzone za zgodą i wg warunków technicznych określonych przez instytucje prowadzące eksploatację omawianych urządzeń.

 3. Zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-gospodarczych - wyłącznie z miejskiego systemu wodociągowego poprzez wykonanie, poza jezdnią w ciągu komunikacyjnym projektowanej zabudowy, przewodu rozdzielczego (odgałęzienia od funkcjonującego przewodu wodociągowego w ulicy Złotej) i przyłączy indywidualnych wg potrzeb realizowanej zabudowy.

 4. Odprowadzanie ścieków - do systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej poprzez realizację poza jezdnią w ciągu komunikacyjnym projektowanej zabudowy, przewodu kanalizacyjnego - odgałęzienia od kanału sanitarnego funkcjonującego w ulicy Złotej.

 5. Odprowadzanie wód opadowych - do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie, poza jezdnią w ciągu komunikacyjnym projektowanej zabudowy, kanału deszczowego będącego odgałęzieniem przewodu deszczowego funkcjonującego w ulicy Złotej. Do czasu zrealizowania budowy kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód deszczowych na powierzchnię terenu.

Nie dopuszcza się odprowadzania wód opadowych z posesji bezpośrednio na nawierzchnie ogólnodostępnych ciągów komunikacyjnych i do kanalizacji sanitarnej.

 1. Zaopatrzenie w energię cieplną - z indywidualnych źródeł ciepła wg potrzeb realizowanej zabudowy z zachowaniem wszelkich obowiązujących wymogów i zasad ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony atmosfery.

 2. Zasilanie w gaz ziemny przewodowy z funkcjonującego w ul. Złotej przewodu gazowniczego wg warunków technicznych dystrybutora gazu.

 3. Zasilanie w energię elektryczną - z funkcjonującego, miejskiego systemu elektroenergetycznego wg potrzeb realizowanej zabudowy zgodnie z warunkami technicznymi dystrybutora energii.

 4. Składanie wszelkiego rodzaju odpadów (łącznie z pozostałościami paleniskowymi) - do szczelnych, zamykanych i systematycznie opróżnianych pojemników zabezpieczających odpady przed spłukiwaniem wodami opadowymi.

ROZDZIAŁ III

Ustalenia końcowe

§ 9

Na obszarze objętym planem traci moc Uchwała Nr 625/94 Rady Miejskiej w Radomia z dnia 21 kwietnia 1994 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Radomskiego Nr 9, poz. 81 z dnia 21 kwietnia 1994 r.

§ 10

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 11

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 12

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar określony w § 1 wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 30.09.2003
Obowiązuje od : 22.09.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry