Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 234


Uchwała Nr 234/ 2003

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 22 września 2003r.

w sprawie zbycia udziałów Gminy Miasta Radomia w Spółce

z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Radio Radom”

Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „f” i „g” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 2 i 5, w związku z § 12 Umowy Spółki ( Akt notarialny Rep. A Nr 7114/2000 z dnia 25.09.2000r. ) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie całości udziałów Gminy Miasta Radomia w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Radio Radom” Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu tj.1071 udziałów po 100, - / sto / złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 107.100, - / sto siedem tysięcy sto / złotych .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 30.09.2003
Obowiązuje od : 22.09.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry