Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/125,Uchwala-nr-232.html
2020-08-13, 10:36

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 232


UCHWAŁA Nr 232/2003

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

Z DNIA 22.09.2003r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Korzystania ze Środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu

Na podstawie Art.18 ust.1; Art. 26 ust.4; Art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z póź. zmianami/ oraz Art. 407, Art. 408 i Art. 420 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627); Art. 4 ust.2 i Art.13 ust.2 Ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2000r. Nr 62 poz.718 z póź. zmianami) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 670/2001 z dnia 26 listopada 2001r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania ze Środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 12 pkt 3; §14 i §15 wyrażenie Zarząd Miasta Radomia zastępuje się słowami Prezydent Miasta Radomia.

  2. W § 8 pkt 2 po słowach „ w § 4” dopisuje się: punktach 2 - 12.

3. W § 8 dopisuje się punkt 3 w brzmieniu:

Przyznawanie dotacji na zadania związane z ochroną środowiska określone w § 4 pkt 1 niniejszego Regulaminu realizowane przez jednostki i podmioty a także organizacje proekologiczne i stowarzyszenia pozarządowe.

4. Skreśla się § 13.

  1. W § 15 pkt 1 po kropce dopisuje się zdanie: Projekt zestawienia przychodów i wydatków opiniuje Komisja Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu.

  2. Pozostała treść nie ulega zmianom.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3

Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 30.09.2003
Data modyfikacji : 28.04.2006
Obowiązuje od : 22.09.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony