Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 277/2008 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Radomia


Uchwała Nr 277/2008

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 28 stycznia 2008 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Radomia

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące miesięczne opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Radomia:

1/ opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy

programowej wychowania przedszkolnego w wysokości 90 zł miesięcznie za jedno

dziecko,

2/ opłatę za wyżywienie dziecka równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na

wyżywienie jednego dziecka pomnożonej przez ilość dni kalendarzowych w danym

miesiącu, w których przedszkole jest otwarte.

§ 2

  1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka, z zastrzeżeniem ust. 2.

  2. Zwrotowi podlega stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności, w przypadku, gdy nieobecność ta zostanie zgłoszona najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność dziecka.

3. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodzica lub opiekuna dziecka od

obowiązku uiszczania opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1.

§ 3

Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 4

Dyrektor przedszkola podpisuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka umowę określającą zasady korzystania z przedszkola.

§ 5

Opłaty wnosi się miesięcznie do dnia 10 każdego miesiąca.

§ 6

Ustala się, iż pracownicy przedszkola korzystający z posiłków ponoszą opłatę za te posiłki w wysokości równej kosztom ich przygotowania , ustalonym przez dyrektora przedszkola.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezydentowi Miasta Radomia odpowiedzialnemu za sprawy oświaty oraz dyrektorom przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr 479/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie opłat za świadczenia ponad podstawy programowe w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Radom.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wnioskodawca Przewodniczący Rady Miejskiej

Prezydent Miasta Radomia Dariusz Wójcik

Metadane

Data publikacji : 05.02.2008
Data modyfikacji : 05.02.2008
Obowiązuje od : 28.01.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Edukacji, Sportu i Turystyki - dyr. Leszek Pożyczka
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry