Urząd Miejski w Radomiu

Wspólne stanowisko Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta


Wspólne stanowisko

Prezydenta Miasta Radomia i Rady Miejskiej w Radomiu

przyjęte na sesji Rady Miejskiej w Radomiu

w dniu 3 lipca 2006r.

I. W sprawie zwiększenia możliwości dofinansowania inwestycji drogowych miastom takim jak Radom ze środków Unii Europejskiej.

Wyrażamy sprzeciw wobec drastycznego ograniczenia miastom takim, jak Radom możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla realizacji inwestycji drogowych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i apelujemy o zdecydowaną poprawę w tej kwestii w kolejnym okresie programowania.

Fakt położenia Radomia poza siecią TEN-T i liczba jego mieszkańców powyżej 20 tys. dyskwalifikujące nas obecnie z możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie dróg krajowych i dróg wyłącznie lokalnego oddziaływania, powoduje brak jakichkolwiek szans szybkiego rozwoju infrastruktury transportowej w naszym mieście. Wprawdzie możemy aplikować o środki na drogi z Działania 1.1 ZPORR obejmującego swym zakresem drogi o znaczeniu regionalnym , ale w Radomiu największe potrzeby występują w odniesieniu do dróg lokalnych i krajowych.

Wyrażamy swoje całkowite poparcie dla inicjatywy włączenia w opracowywany obecnie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko finansowania odcinków dróg krajowych w miastach na prawach powiatów położonych poza siecią TEN-T.

Uważamy ponadto, że aby miasta takie jak Radom mogły sprostać standardom rozwojowym Unii Europejskiej i miały wyrównane szanse rozbudowy i modernizacji systemu transportowego, muszą być wprowadzone w RPO Województwa Mazowieckiego nowe mechanizmy dofinansowania dróg wszelkiej kategorii we wszystkich miastach Mazowsza bez względu na liczbę mieszkańców, a jedynym kryterium kwalifikowalności projektu do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej powinna być wartość merytoryczna projektu i, w zależności od rodzaju Priorytetu w Programie, znaczenie danej inwestycji dla rozwoju na szczeblu lokalnym bądź regionalnym.

II. W sprawie wyboru wariantu algorytmu rozdziału środków na Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007 -2013.

W perspektywie finansowej 2007 - 2013 województwo mazowieckie otrzyma - w zależności od algorytmu podziału środków unijnych - od 1,2 mld euro do 1,8 mld euro. Najbardziej korzystny dla Mazowsza jest wariant I algorytmu 80/10/10, który zakłada rozdysponowanie 80 proc. całej puli środków według liczby mieszkańców, 10 proc. dla regionów o poziomie PKB na mieszkańca niższym niż 80 proc. średniej krajowej, pozostałe 10 proc. dla regionów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego w przekroju powiatów przekracza 150 proc. średniej krajowej. Najmniej korzystny jest wariant II (tzw. metoda berlińska), przy zastosowaniu którego alokacja środków na regionalny Program Operacyjny dla województwa mazowieckiego wyniesie ok. 230 euro na mieszkańca. Przy zastosowaniu I wariantu alokacja dla Mazowsza wyniosłaby znacznie więcej - ok. 349 euro na mieszkańca.

Prezydent Miasta Radomia wspólnie z Radą Miejską w Radomiu, po zapoznaniu się z projektami wariantów opracowanych i przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opowiada się za wariantem I. Jednocześnie, wyrażamy nasze zaniepokojenie możliwością utraty przez Mazowsze nawet 600 mln euro, w sytuacji, gdy przyjęty zostanie niekorzystny dla nas algorytm „berliński'. Pragniemy zwrócić uwagę, że województwo mazowieckie jest regionem bardzo zróżnicowanym, gdzie obok bogatej stolicy i średniozamożnych miast istnieją obszary biedne, z niemal 40 proc. bezrobociem. W tej sytuacji pozbawienie Mazowsza ogromnej puli środków unijnych, w naszej ocenie, byłoby ze wszech miar niewłaściwe i niesprawiedliwe.

III. W sprawie wyłączenia miasta stołecznego Warszawy z rozdziału środków dla Mazowsza na lata 2007 - 2013.

Postulujemy wyłączenie Warszawy z ogólnej puli środków dla Województwa Mazowieckiego, w wyniku którego pozostałe regiony Mazowsza będą miały porównywalne szanse w absorpcji funduszy unijnych w kolejnym okresie programowania. Nie negujemy oczywiście metropolitalnego charakteru stolicy w kraju, niemniej jednak ciężar rozwoju Warszawy nie może być jedynie ponoszony przez gminy i powiaty Mazowsza, ale przez wszystkie regiony Polski. Świadomi jesteśmy znaczenia miasta stołecznego Warszawa i jego pierwszeństwa w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania z uwagi na priorytetowy charakter Warszawy dla rozwoju regionu i całej Polski.

Jednak fundusze strukturalne mają służyć wyrównywaniu szans rozwoju całego Mazowsza i szczególne traktowanie Warszawy w rozdziale środków nie powinno zamykać drogi do ich pozyskania miastom takim, jak Radom. Warszawa ze względu na swoją rozwiniętą gospodarkę, koncentrację życia społeczno - ekonomicznego oraz ogromne potrzeby przygotowuje projekty, które wymagają bardzo dużych nakładów finansowych. Jeden projekt Stolicy jest w stanie wyczerpać pulę środków przeznaczonych dla całego województwa. Powinny być zatem zachowane rozsądne proporcje i limity przyznawanych środków dla poszczególnych miast Mazowsza. Preferowanie Warszawy w rozdziale środków w ramach ZPORR, z którego powinny być finansowane mniejsze projekty głównie w subregionach zaniedbanych, jest naszym zdaniem bardzo krzywdzące.

Na realizację zadań w stolicy kraju powinny być wyodrębnione środki a nie uszczuplać puli przeznaczonej dla województwa mazowieckiego. Dlaczego kosztem stolicy mają być pokrzywdzone tylko miasta i gminy z województwa mazowieckiego a nie też z innych województw.

IV. W sprawie pominięcia województwa mazowieckiego w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.

W tym miejscu także wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw wobec pominięcia województwa mazowieckiego w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Większość z mazowieckich subregionów ma wskaźniki rozwojowe porównywalne lub niższe niż obszary objęte zakresem PO RPW. Tym bardziej, że w treści samego Programu istnieją zapisy uwzględniające część Mazowsza w obrębie zaniedbanej rozwojowo wschodniej Polsce, tj. „Poza ……. 5 województwami Polski Wschodniej pozostają zbliżone do nich pod względem poziomu rozwoju społeczno - gospodarczego wschodnie, północno - wschodnie i południowe obszary województwa mazowieckiego. W świetle tego zapisu, zupełnie niezrozumiałe jest czemu wspomniane obszary Mazowsza zostały z tego programu wykluczone.

V. W sprawie udziału Mazowsza w programach transgranicznych.

Uważamy za w pełni uzasadniony udział województwa w programach współpracy przygranicznej. Mazowsze wprawdzie dzieli od granicy kraju obszar jednej gminy ale jest regionem silnie związanym ze wschodnimi sąsiadami Polski. Realizacja wspólnych projektów przyczyni się do integracji biednych obszarów o zbliżonych problemach, minimalizując niebezpieczeństwo pogłębiania się dysproporcji rozwojowych wynikających z nierównego traktowania subregionów w zakresie rozdziału środków z UE.

Innym ważnym problemem jest fakt, że alokacja środków UE w ramach ZPORR na lata 2004 - 2006 może zostać nie w pełni wykorzystana, co w sytuacji naszego miasta jest zjawiskiem szczególnie nas bulwersującym. Istnieje wysokie ryzyko, że alokacja ta (stan na 31 grudnia 2005r.) zamknie się zrealizowanymi płatnościami w naszym kraju w kwocie 981 mln zł, tj. 9,1% alokacji ZPORR na lata 2004 - 2006. Przyczyn tak niskiego wykorzystania funduszy strukturalnych jest naszym zdaniem kilka, do najważniejszych należą: niestabilność przepisów, wielokrotnie zmienianych przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Płatniczą, zbyt skomplikowane i mało elastyczne procedury wdrażania ZPORR, powodujące powtarzanie tych samych czynności na różnych poziomach zarządzania programem oraz przewlekłe procesy udzielania zamówień publicznych, spowodowane procedurami odwoławczymi. Wobec takiej sytuacji nie możemy przejść obojętnie, rzutuje ona bowiem bardzo negatywnie na rozwój również i naszego miasta. Dlatego też w sposób stanowczy opowiadamy się za pilnym podjęciem przez władze centralne zmian w systemie absorbcji środków unijnych, które zostaną przekazane Komisji Europejskiej i Ministerstwu Rozwoju Regionalnego. Opowiadamy się za wyznaczeniem jednej instytucji odpowiedzialnej za całość funduszy strukturalnych, zmniejszeniem liczby programów operacyjnych i decentralizacją programu regionalnego, np. poprzez wprowadzenie systemu grantów na wzór systemu z hiszpańskiej Galicji, funkcjonującego przez 18 lat za zgodą Komisji Europejskiej.

Prezydent Miasta Radomia Przewodniczący Rady Miejskiej

w Radomiu

Zdzisław Marcinkowski Tadeusz Henryk Derlatka

1

Metadane

Data publikacji : 06.07.2006
Obowiązuje od : 03.07.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Rozwoju i Promocji
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry