Urząd Miejski w Radomiu

Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie bezrobocia z dnia 30 maja 2005 r. (1)


STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

W SPRAWIE BEZROBOCIA

Z DNIA 30.05.2005R.

Najważniejszym problemem gospodarczym i społecznym naszego miasta jest problem bezrobocia. Plaga ta charakterystyczna dla całej gospodarki krajowej tu w Radomiu jest szczególnie dotkliwa. Miasto nasze w okresie transformacji gospodarczej poniosło olbrzymie straty ekonomiczne i społeczne niewspółmierne do innych miast polskich tej samej wielkości.

W styczniu 2005r. stopa bezrobocia w Radomiu wyniosła 27,7%, bez pracy pozostaje 26.670 osób a wskaźnik zatrudnienia wynosi zaledwie 38%. Są to suche liczby, za którymi kryją się jednak dramaty naszych obywateli i ich rodzin. Prowadzą bowiem do patologii społecznych, poczucia zagrożenia podstawowych funkcji bytowych, apatii i braku perspektyw życiowych.

Władze miasta od wielu lat starają się analizować i ograniczać to negatywne zjawisko przy pomocy dostępnych nam środków. Jednakże bez radykalnych kroków ze strony władz państwowych rządu, sejmu i senatu samorząd niewiele może zdziałać w tym zakresie. Sytuacja wymaga jasnych precyzyjnych uregulowań ustawowych.

Na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 21.03.br. radni przy udziale przedstawicieli władz wojewódzkich przeprowadzili kolejną pogłębioną debatę na temat rynku pracy w naszym mieście. Wnioski z dyskusji podzielone zostały na dwie grupy. Pierwsza z nich to wnioski i postulaty pod adresem władz centralnych i wojewódzkich, druga grupa dotyczy tych problemów ekonomicznych zmierzających do wyeliminowania lub ograniczenia bezrobocia, które leżą w gestii samorządu miasta.

W niniejszym stanowisku radnych miasta przedstawiamy główne problemy poruszane w dyskusji, których rozwiązanie leży poza możliwościami samorządu i jest wyłączną gestią władz wojewódzkich i centralnych. Do najpilniejszych, naszym zdaniem należą decyzje w następujących sprawach:

  • obniżenie kosztów pracy, co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy i ograniczy „szarą strefę”,

  • dostosowanie Kodeksu Pracy do wymogów zmieniającego się rynku pracy,

  • pełne dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynkowych i powiązania go z wymogami pracodawców,

  • refundacja kosztów kształcenia i przyuczenia zawodowego w zakładach pracy,

  • dostosowanie prawa spółdzielczości rzemieślniczej do nowych wymogów rynkowych i rozwoju usług,

  • przywrócenie stażów absolwenckich bez obciążenia ich kosztami pracodawców,

  • zapewnienie odpowiedniej polityki gospodarczej zmierzającej do rozwoju mikroprzedsiębiorczości,

  • stabilizacja polityki podatkowej.

Zdajemy sobie w pełni sprawę z faktu, że tylko równomierny rozwój gospodarczy kraju i regionu może być najważniejszym czynnikiem ograniczenia lub likwidacji bezrobocia w naszym mieście. Dlatego też jako samorządowcy, którzy na co dzień spotykają się z negatywnymi problemami bezrobocia i jego skutkami społecznymi zwracamy się do rządu, sejmu i senatu o pilne zajęcie się omawianą problematyką bez względu na istniejące podziały polityczne.

Szczególnie trudna sytuacja gospodarcza i społeczna Radomia, drugiego, co do wielkości miasta Mazowsza powinna być przedmiotem uwagi i zainteresowania wojewódzkich władz samorządowych i administracyjnych. Zwracamy się do Wojewody i Marszałka Mazowieckiego o pilne, wspólne z władzami miasta, rozważenie możliwości realizacji postulatów i problemów zawartych w złożonym w Urzędzie Marszałkowskim „Programie Interwencyjny dla Radomia”, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zewnętrznej komunikacji drogowej i kolejowej. Realizacja zapisów tego programu może się istotnie przyczynić do ograniczenia bezrobocia w mieście i poprawić jego sytuację Uważamy, że z racji naszych szczególnych problemów gospodarczych i społecznych należy zwiększyć środki budżetowe dla naszego miasta na aktywne formy zwalczania bezrobocia, prace interwencyjne, roboty publiczne oraz szkolenia i poradnictwo zawodowe.

Radni z dezaprobatą przyjęli fakt, że na sesji poświęconej bezrobociu zabrakło parlamentarzystów wywodzących się z regionu radomskiego oraz przedstawiciela Marszałka Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 03.06.2005
Obowiązuje od : 03.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Miejska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry