Urząd Miejski w Radomiu

Stanowisko Rady Miasta w sprawie rozwoju kultury radomskiej w latach 2005 – 2006 i określenia poziomu jej finansowania do 2006r.


STANOWISKO

RADY MIASTA W SPRAWIE ROZWOJU KULTURY RADOMSKIEJ

W LATACH 2005 - 2006

I OKREŚLENIA POŻIOMU JEJ FINANSOWANIA DO 2006r.

W dzisiejszej złożonej sytuacji kulturowej i cywilizacyjnej spowodowanej w dużym stopniu zalewem kultury masowej, brakiem pozytywnych wzorów zachowań i szerzeniu się postaw konsumpcyjnych oraz roszczeniowych, szczególną rolę odgrywa walka o upowszechnianie i rozwijanie tradycyjnie rozumianej kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego.

Taką role pełnią w naszych radomskich warunkach związki twórcze, stowarzyszenia i fundacje kultury, domy kultury oraz szkoły artystyczne. Proponowane przez wspomniane placówki oferty artystyczne są ważnym czynnikiem prorozwojowym miasta i stanowią znakomitą promocję Radomia w regionie i na arenie ogólnopolskiej. Radomska kultura ma w tym względzie czym się pochwalić.

W ciągu ostatnich lat nastąpiła poprawa bazy lokalowej w niektórych placówkach kultury - takimi przykładami są remonty i modernizacje - Resursy Obywatelskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej prowadzone prace remontowe w D.K. Idalin czy też poprawa bazy lokalowej Młodzieżowego Domu Kultury. To zapewne zbyt mało w stosunku do potrzeb, dlatego kierunek ten należy rozwijać i systematycznie zwiększać nakłady na remonty bazy lokalowej w kulturze.

Radomscy, znakomici działacze, animatorzy i twórcy kultury nadal borykają się z prozaiczną rzeczywistością - brakiem środków finansowych nie tylko na rozwój, ale i na utrzymanie tego, co już osiągnęli. Płace pracowników placówek kultury podległych Urzędowi Miasta są mniej niż skromne i wynoszą od 800 do 1000 zł netto miesięcznie, a ostatnia regulacja poborów tej grupy pracowników samorządowych miała miejsce 4 lata temu. Samo poświęcenie i ofiarność ludzi radomskiej kultury to bardzo dużo, ale bez wsparcia finansowego ze strony władz miejskich tego problemu się nie rozwiąże, ludzie ci też mają rodziny i chcieliby żyć godnie. Jest to problem pilny do rozwiązania.

Nakłady Finansowe w dziale ,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” od lat kształtują się na niskim poziomie i sięgają od 1,6% do 1,8% całości wydatków miasta, a w roku 2005 zgodnie z projektem budżetu mają wynieść nawet 1,3%. Pomimo niedostatecznych w stosunku do potrzeb środków finansowych, jakie Gmina przeznacza na działalność kulturalną i modernizację obiektów kultury, Radom znany jest jako miasto, które często podejmuje i konsekwentnie realizuje nowatorskie inicjatywy promujące je w regionie i Polsce.

Radomskie placówki kultury, stowarzyszenia, fundacje i związki twórcze oraz szkoły artystyczne organizują wiele ciekawych i atrakcyjnych propozycji artystycznych. Są wśród nich imprezy i przedsięwzięcia, które od lat wpisały się na stałe w kalendarz artystyczny miasta i regionu, o nie zadbać trzeba w sposób szczególny, a ich organizatorzy muszą mieć zapewnione wsparcie finansowe i organizacyjne - są bowiem jego wizytówką i nie mogą liczyć wyłącznie na hojność sponsorów. Do tych imprez z najwyższej ,,półki artystycznej” zaliczyć należy :

 • Ogólnopolski Festiwal Gombrowiczowski

 • Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję

 • Radomska Wiosna Literacka

 • Międzynarodowy Festiwal Kwartetów Smyczkowych

 • Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej

 • Triennale Autoportretu

 • Salon Barwnych Przeźroczy DIAPOL

 • Ogólnopolski Konkurs ,,Ex libris - znak właściciela książki”

 • Cecyliańskie Dni Muzyki Sakralnej

 • Ogólnopolskie Radomskie Spotkania z Piosenką Żeglarską - RAFA.

 • Radomskie Spotkania Młodych Kameralistów

 • Radomskie Spotkanie z Poezją

Radom posiada kilka unikalnych zabytków kultury materialnej świadczących o bogatej historii miasta. Dlatego też obowiązkiem radnych i władz miasta jest zwrócenie uwagi na potrzeby ochrony dziedzictwa narodowego. Wyrazem zrozumienia potrzeb w tym zakresie chociażby w minimalnym stopniu , jest przeznaczenie w budżecie miasta większych środków finansowych na potrzeby kultury. Takim niezbędnym warunkiem jest konieczność systematycznego wzrostu nakładów na szeroko pojętą kulturę w budżecie miasta w latach 2004 - 2006 tak, by poziom zaangażowania środków publicznych z przeznaczeniem na rozwój kultury w 2006r. doszedł do poziomu 2 % wydatków miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

RADOM, dnia 13.12.2004r.

Metadane

Data publikacji : 20.12.2004
Obowiązuje od : 20.12.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rada Miasta
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry