Urząd Miejski w Radomiu

Konsultacje społeczne projektu "Programu ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem lat 2017 - 2020"

OŚR.II.621.4.21.2013.KK

 

Rozpoczęły się konsultacje społeczne  projektu "Programu ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem lat 2017 - 2020" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem lat 2017 - 2020".

 

Projekt Programu określa:

-    ogólną charakterystykę miasta Radomia;

-    stan środowiska naturalnego na terenie miasta;

-    zamierzenia związane z ochroną i poprawą stanu środowiska ujęte w postaci celów  w perspektywie krótko- i średniookresowej;

-    działania w zakresie poprawy jakości środowiska;

-    potencjalne źródła finansowania Programu … ;

-    system zarządzania oraz wskaźniki monitorowania efektywności Programu …

 

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią powyższych dokumentów na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.radom.pl  w zakładce Środowisko, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radom.pl   w zakładce Ogłoszenia, Komunikaty, a także bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska  i Rolnictwa Urzędu Miejskiego  w Radomiu,  ul. Jana Kilińskiego 30, III piętro, pok. 314 w godzinach pracy Urzędu  tj. od 730 - 1530 od poniedziałki do piątku.

 

Uwagi i wnioski do projektu programu   można składać w  nieprzekraczalnym  terminie tj. od dnia 07.10.2013r. do dnia 29.10.2013r. w następujący sposób :

 

-  w formie pisemnej na adres:

Urząd Miejski w Radomiu

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych   

ul. S. Żeromskiego 53  (pok. 104), 26-600 Radom;

 

-  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  konsultacje@umradom.pl

 

- ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa III p pok. 314;

 

Uwagi i wnioski wniesione po dniu 29.10.2013r. pozostaną bez rozpatrzenia .

 

Metadane

Data publikacji : 08.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Krugły
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry