Urząd Miejski w Radomiu

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od nieruchomości w zakresie nieujmowania w deklaracji podatkowej i nieopłacania podatku od nieruchomości od powierzchni zajętej

Radom, dnia  8 kwietnia  2008r.

 

 

 

 

 

 

 

BP.II.0550P/2/2008

 

 

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

 

 

                        Na podstawie art. 14j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Prezydent Miasta Radomia stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowe .................. Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia  2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od nieruchomości w zakresie nie ujmowania w deklaracji podatkowej i nie opłacania podatku od nieruchomości od powierzchni zajętej przez ....... Towarzystwo – jest nieprawidłowe.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

                        W dniu 24 stycznia 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości w zakresie nie ujęcia w deklaracji podatkowej i nie opłacania podatku od powierzchni zajętej przez Towarzystwo.

                        We wspomnianym wniosku, uzupełnionym pismem z dnia 7 lutego 2008r. przedstawiono następujący stan faktyczny.

                        W rejestrze gruntów i budynków Gminy Miasta Radomia Spółka „.......” wpisana jest jako użytkownik działki 4/2 i 4/4 obręb XXIII o łącznej powierzchni 7,8553 ha. Część tych działek o łącznej powierzchni 1,151 ha jest wykorzystywana przez Towarzystwo na schronisko dla zwierząt.  Zdaniem Spółki nie jest ona użytkownikiem tego terenu i nie ciąży na niej obowiązek opłaty podatku od nieruchomości. Właścicielem tego terenu jest Gmina Miasta Radomia, a użytkownikiem Towarzystwo, dlatego też Spółka nie powinna wykazywać do opodatkowania gruntów użytkowanych przez Towarzystwo i opłacać od nich podatku od nieruchomości.

                        W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

                        Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.) podstawą wymiaru podatków są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

                        Z załączonych do wniosku wypisów z rejestru gruntów wydanych z upoważnienia Prezydenta Miasta Radomia wynika, że działka 4/2 nie ma ustalonego właściciela, a jej władającym jest Spółka „..........” natomiast właścicielem działki nr 4/4 jest Gmina Miasta Radomia, a Spółka „............” jest wpisana do rejestru jako jej użytkownik.

                        Stosownie do treści art. 3, ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1 - podatnikiem podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami  nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, a także jest bez tytułu prawnego. Jednocześnie jak zastrzeżono w ust. 3 – jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości  ciąży na posiadaczu samoistnym.

                        Wśród pojęć zdefiniowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych brak definicji  pojęcia „posiadacza”. Termin ten jednak występuje na gruncie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny  (tekst jednolity: Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) gdzie w art. 336 wskazano, iż „posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jako użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

                        Uwzględniając cytowane wyżej przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Kodeksu cywilnego jak również zapisy ewidencji gruntów – Spółka „...............” jako posiadacz samoistny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4/2 i posiadacz nieruchomości Gminy Miasta Radomia  oznaczonej jako działka 4/4 jest podatnikiem podatku od nieruchomości od tych gruntów i powinna deklarować je do opodatkowania. Okoliczność, że części tych działek zajęta jest bezumownie na potrzeby Towarzystwa nie powoduje przeniesienia obowiązku podatkowego na ten podmiot, może mieć natomiast  wpływ na stawkę podatku według jakiej grunty te  powinny być opodatkowane.

                        Z przedstawionego odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej według stanu na dzień 18.12.2006r. wynika, że Towarzystwo posiada status organizacji pożytku publicznego. Przedmiotem działalności statutowej Towarzystwa, jako organizacji pożytku publicznego, jest odpłatna działalność statutowa, tj. działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej. W tej sytuacji grunty będące w użytkowaniu Spółki „.............”, ale zajęte przez Towarzystwo na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego będą opodatkowane według stawek przewidzianych w art. 5, ust. 1, pkt 1 lit. c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych tj. według stawek pozostałych, a nie stawek przewidzianych dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

                        Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

                        Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu, ul. Słowackiego 7 po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący  dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

                        Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Prezydent Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom.

 

 

Metadane

Data publikacji : 26.06.2008
Data modyfikacji : 26.06.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
dyrektor Wydziału Budżetu i Podatków Tadeusz Murawski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry