Finanse
Data publikacji 10.05.2019

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU IFINANSÓW z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej a także w oparciu o zapisy USTAWA z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198, Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu, podaje do publicznej wiadomości, sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki i informacji dodatkowej.

Załączniki

Data publikacji 10.05.2019

Data modyfikacji 10.05.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paweł Wach
Zespół Szkół Elektronicznych

Statystyka strony: 48 wizyt